Ο Νίκος Δένδιας για τη μαύρη επέτειο από την δολοφονία Φύσσα

93
Ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò Íßêïò ÄÝíäéáò ìéëÜåé óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò óõíÜíôçóçò ìå ôï ðñïåäñåßï ôçò ÃÓÅÅ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 22 Óåðôåìâñßïõ 2014. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr