Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το προσεχές χρονικό διάστημα.

Σκοπός είναι, με τις διατάξεις, που επεξεργάζεται το υπουργείο, να ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1152 «για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας» στην εθνική μας νομοθεσία.

Με την οδηγία αυτή, παρέχονται εκτενέστερα και επικαιροποιημένα εργασιακά δικαιώματα και προστασία σε εκατομμύρια εργαζόμενους στην ΕΕ, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους εργασίας τους.

Τα βασικά σημεία

Mε βάση τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας, οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως με γραπτό τρόπο ή ηλεκτρονικά τους εργαζομένους τους για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους, καθώς και για κάθε μεταβολή των εργασιακών όρων, ενώ, σε περίπτωση που το πρόγραμμα του χρόνου εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τον εργαζόμενο σχετικά με:

Το ωράριο εργασίας αν είναι μεταβλητό, τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών και την αμοιβή για την εργασία που εκτελείται επιπροσθέτως των εγγυημένων αυτών ωρών.

Τις ώρες και τις ημέρες αναφοράς, εντός των οποίων ο εργαζόμενος μπορεί να κληθεί να εργαστεί.

Την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος, πριν από την έναρξη μιας ανάθεσης εργασίας.

Παράλληλα, η κοινοτική οδηγία προβλέπει μέγιστη διάρκεια για τη δοκιμαστική περίοδο εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οδηγία, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα, κατ' εξαίρεση, για δοκιμαστικές περιόδους μεγαλύτερης διάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας ή είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος απουσίαζει από την εργασία του κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ανάλογη παράταση της αντίστοιχης περιόδου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της απουσίας.

Τέλος, η κοινοτική οδηγία ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης, εκτός του ωραρίου εργασίας του.