Σε δημόσια διαβούλευση θα μπει το προσεχές χρονικό διάστημα νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που θα ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1152 «για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας» στην εθνική μας νομοθεσία και αναμένεται να περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους.

Με την οδηγία αυτή, παρέχονται εκτενέστερα και επικαιροποιημένα εργασιακά δικαιώματα και προστασία σε εκατομμύρια εργαζομένους στην ΕΕ. Με βάση τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας, οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως με γραπτό τρόπο ή ηλεκτρονικά τους εργαζομένους τους για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους, καθώς και για κάθε μεταβολή των εργασιακών όρων, ενώ, σε περίπτωση που το πρόγραμμα του χρόνου εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τον εργαζόμενο σχετικά με: 

-την αρχή ότι το ωράριο εργασίας είναι μεταβλητό, τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών και την αμοιβή για την εργασία που εκτελείται επιπροσθέτως των εγγυημένων αυτών ωρών, 

- τις ώρες και τις ημέρες αναφοράς, εντός των οποίων ο εργαζόμενος μπορεί να κληθεί να εργαστεί και 

- την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος, πριν από την έναρξη μίας ανάθεσης εργασίας. 

Παράλληλα, η κοινοτική οδηγία προβλέπει μέγιστη διάρκεια για τη δοκιμαστική περίοδο εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οδηγία, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ειδικότερα, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο εργοδότης δεν πρόκειται να απαγορεύσει σε εργαζόμενο να αναλάβει εργασία σε άλλους εργοδότες, εκτός του ωραρίου εργασίας που καθορίζεται με τον εν λόγω εργοδότη ή να επιφυλάξει δυσμενή μεταχείριση σε εργαζόμενο για τον λόγο αυτό. 

Ωστόσο, μπορούν να οριστούν προϋποθέσεις για τη χρήση των περιορισμών περί ασυμβίβαστου από εργοδότες για αντικειμενικούς λόγους. Αναφορικά με την υποχρεωτική κατάρτιση, η κοινοτική οδηγία ορίζει ότι, όταν ο εργοδότης υποχρεούται από την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία να παρέχει κατάρτιση στον εργαζόμενο για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εργάζεται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και, αν είναι δυνατόν, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Αναμφίβολα φιλολαϊκές πολιτικές για τους εργαζομένους.