Αύξηση των καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών η οποία υποστηρίζει τη ρευστότητα και τη χρηματοδότησή τους, αύξηση επιτοκίων και κερδών, καθώς και μείωση προβληματικών δανείων, παρατηρεί ο γνωστός οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s σε νέα του έκθεση.

Συγκεκριμένα οι συνολικές καταθέσεις πελατών των 4 ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2022, υποστηρίζοντας τη ρευστότητά τους με μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 198% στο τέλος του εν λόγω έτους.

Ακόμη θεωρεί ότι το 2022 οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια ζημιών, παρουσιάζοντας ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη με τα υψηλότερα επιτόκια και τις χαμηλότερες απομειώσεις δανείων που ενισχύουν τα κέρδη του κλάδου.

Η αύξηση των επιτοκίων επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού ταχύτερα από τα αντίστοιχα των καταθέσεων.

Τα συνολικά καθαρά επιτοκιακά έσοδα ΝΙΙ των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 5,2% το 2022.

Όσον αφορά στα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν, παρότι περισσότερες βελτιώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα είναι πρόκληση για τον κλάδο, όπως τονίζει ο οίκος.

Ειδικότερα τα NPEs (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά τους) συνέχισαν να μειώνονται εντός του 2022, καθώς και οι 4 τράπεζες ολοκλήρωσαν τις τιτλοποιήσεις NPE μειώνοντας τον σταθμισμένο μέσο όρο NPE σε περίπου 6,3% το 2022 (10% ήταν το 2021 και 49% τον Δεκέμβριο του 2016).

Παρόλα αυτά το 2023, θα είναι πιο δύσκολο να επιτύχουν οποιεσδήποτε σημαντικές μειώσεις NPE λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και των υψηλότερων επιτοκίων.

Σχετικά με τα επίπεδα κεφαλαίων, ο οίκος τονίζει πως παραμένουν άνετα πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Ο μέσος δείκτης CET1 ήταν 13,5% το 2022 σε σύγκριση με 12,4% το 2021, αν και η Moody’s αναμένει ότι οι δείκτες ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (TCE) θα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους δείκτες CET1.