Σημαντική ενίσχυση των EBITDA εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του έτους η Lamda Development, χάρη στο νέο ιστορικό ρεκόρ που σημείωσε η λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών κέντρων το ίδιο διάστημα.

Πιο αναλυτικά, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών της Lamda Development για το α΄ τρίμηνο 2023 παρουσίασαν κέρδη €8,3 εκατ. (κέρδη €4,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022).

Οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα το 2023 ήταν οι εξής:• Εμπορικά Κέντρα: σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την περίοδο του α΄ τριμήνου (κέρδη €18,5 εκατ. αυξημένα 20% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του α΄ τριμήνου 2022 και 12% υψηλότερα σε συγκρίσιμη βάση έναντι του προηγούμενου ρεκόρ το α΄ τρίμηνο 2019).


• Designer Outlet Athens: θετική συνεισφορά με €2,4 εκατ κέρδη EBITDA για το α΄ τρίμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι το Designer Outlet Athens ενοποιείται από την 06.08.2022.

• Μαρίνα Φλοίσβου και Αγ. Κοσμά (Ελληνικό): ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (συνολικά κέρδη €4,1 εκατ., αυξημένα 14% έναντι του α΄ τριμήνου2022). Οι ετήσιες (μόνιμες) συμβάσεις ελλιμενισμού ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας ενώ οι αυξήσεις, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, ανήλθαν σε περίπου 15%.

• Έργο εκμετάλλευσης ακινήτου στο Ελληνικό: σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου. Η εν λόγω αύξηση είχε επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, τα οποία παρουσίασαν ζημιά €12,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2023 (έναντι ζημιάς €8,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του α΄ τριμήνου2023 παρουσίασαν κέρδη €8,0 εκατ. (κέρδη €20,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022). Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου2022 περιελάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €16,1 εκατ. βάσει της επανεκτίμησης, από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 31.03.2022 (Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων). Σημειώνεται ότι την 31.03.2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων, λοιπών ακινήτων και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς η προγραμματισμένη επανεκτίμηση είναι την 30.06.2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του α΄ τριμήνου2023 ανήλθαν σε ζημία €21,4 εκατ. έναντι ζημίας €7,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €11,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2023 έναντι €8,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022).

Εμπορικά κέντρα


Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το α΄ τρίμηνο 2023 αυξήθηκαν 20% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2022 στα €18,5 εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την περίοδο του α΄ τριμήνου (12% υψηλότερα έναντι του 2019). Σημειώνεται ότι το α΄ τρίμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA) περιλαμβανομένου του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens το α΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €20,9 εκατ., αυξημένα 36% έναντι του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την περίοδο του α΄ τριμήνου (26% υψηλότερα έναντι του 2019).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos) το α΄ τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 38% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που καταγράφηκε από το β’ εξάμηνο 2022 και έπειτα, λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 42% έναντι του 2022.

Συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

Το α΄ τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 32% έναντι του 2022. Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα του α΄ τριμήνου2022 επηρεάστηκε αρνητικά στα τέλη Ιανουαρίου 2022 από τις ακραίες καιρικές συνθήκες (σφοδρή χιονόπτωση λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίς").

Το Golden Hall εμφάνισε για ένα ακόμα τρίμηνο σημαντική αύξηση. Έναντι του 2022 αυξήθηκε 30%, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό και τη θετική συνεισφορά της ανάπτυξης του δυτικού τμήματος του κτιρίου, που ξεκίνησε σταδιακά τη λειτουργία του από τον Δεκέμβριο 2019.

Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 56% έναντι του 2022.

Μέση δαπάνη ανά επισκέπτη στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

Το α΄ τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 5% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε στο σύνολο του έτους 2022. Η εν λόγω αύξηση εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο βασικός λόγος επίσκεψης πλέον είναι οι αγορές αγαθών.

Το Designer Outlet Athens κατέγραψε μείωση 9% έναντι του 2022.

Έργο Ελληνικού


Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2023 του Ομίλου του έργου της αξιοποίησης του ακινήτου στο Ελληνικό, επισημαίνονται τα εξής:

• Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €16,7 εκατ. (δεν καταγράφηκαν σημαντικά έσοδα το α΄ τρίμηνο 2022). Η πλειοψηφία των εσόδων αφορά το Riviera Tower (περίπου €11 εκατ.) ενώ επιπλέον έσοδα περίπου €5 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων (περιλαμβανόμενου του αναλογικού μέρους του ελάχιστου ετήσιου μισθώματος του IRC).

• Τα συνολικά μεικτά αποτελέσματα (μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων) ανήλθαν σε κέρδος €5,9 εκατ.

• Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €18 εκατ. (€8,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.

• Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA παρουσίασαν ζημιά €12,1 εκατ. (ζημιά €8,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022)

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε €11,4 εκατ. (€8,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022). Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, παρουσίασαν ζημιά €21,9εκ (ζημιά €16,9εκ το α΄ τρίμηνο 2022).

Αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου την 31.03.2023 ανήλθε σε €3,17 δισ. καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Σημειώνεται ότι την 31.03.2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων, λοιπών ακινήτων καθώς καιτων Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Η επόμενη προγραμματισμένη επανεκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή είναι την 30.06.2023.

- Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό: €1,96 δισ. αυξημένη κατά περίπου €12 εκατ. έναντι της 31.12.2022, λόγω της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων.

• Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων: €1,03 δισ. (περιλαμβάνεται και το Designer Outlet Athens).

• Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των λοιπών επενδυτικών ακινήτων (Μαρίνα Φλοίσβου, Γραφεία, Οικόπεδα κ.α.): €175 εκατ.