Τη μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ αποφάσισε η Lamda Development με γνώμονα τόσο την εξαιρετική πορεία του έργου του Ελληνικού όσο και το γενικό εταιρικό συμφέρον για ευελιξία στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
Ειδικότερα, για ποσό 100 εκατ. ευρώ εκ των 166,65 εκατ. της αύξησης κεφαλαίου που προοριζόταν για την καταβολή της δεύτερης δόσης του τιμήματος των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΑ.Ε. θα προστεθούν οι εξής χρήσεις:


(i) η ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου στο Ελληνικό μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lamda Ellinikon Malls S.M.S.A. που έχει ιδρυθεί για το σκοπό αυτό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και
(ii) η κάλυψη ομολογιακών δανείων έκδοσης θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων τους κατά τη διάρκεια του επόμενου χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και
(iii) η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους 2025.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:


Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ("Εταιρεία"), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 02.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που ενέκρινε η από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των €640εκ (συνολικά έσοδα €650εκ μείον έξοδα έκδοσης €10εκ) (η "Αύξηση").


Με γνώμονα τόσο την εξαιρετική πορεία του έργου του Ελληνικού μέχρι σήμερα που καθιστά τη χρήση κεφαλαίων για εγγυητικές καλής εκτέλεσης από τις δανείστριες τράπεζες του έργου ως μη αναγκαία ή σημαντικά περιορισμένη, όσο και το γενικό εταιρικό συμφέρον για παροχή ευελιξίας στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας, αποφασίστηκε ειδικότερα:


για ποσό €100εκ εκ των €166,65εκ της Αύξησης που, σύμφωνα με την εγκριθείσα χρήση των αντληθέντων της Αύξησης, προοριζόταν για την καταβολή της δεύτερης δόσης του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετόχων που αφορά στο σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της σχετικής Τροποποιητικής Σύμβασης (η "Δεύτερη Δόση") (όπως αυτά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση), να προστεθούν στην ήδη προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω χρήση, οι εξής χρήσεις:


(i) η ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου στο Ελληνικό μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lamda Ellinikon Malls S.M.S.A. που έχει ιδρυθεί για το σκοπό αυτό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και
(ii) η κάλυψη ομολογιακών δανείων έκδοσης θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων τους κατά τη διάρκεια του επόμενου χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και
(iii) η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους 2025.


Το υπόλοιπο ποσό €66,65εκ εκ των €166,65εκ θα διατεθεί αποκλειστικά, όπως αρχικά προοριζόταν, για την καταβολή της Δεύτερης Δόσης, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των €100εκ. για την καταβολή της Δεύτερης Δόσης δύναται να καλυφθεί με κεφάλαια που η Εταιρεία έχει αντλήσει από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου τον Ιούλιο 2020 και σύμφωνα με τους όρους αυτού.


Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα για τη χρήση των αντληθέντων στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Η απόφαση για τη μερική αλλαγή χρήσης θα τεθεί υπόψη της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 21.06.2023.