Την αυτοδίκαιη κατάργηση περί των 500 ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», που αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού δήμου. Αυτά τα νομικά πρόσωπα, εκτός του ότι ουδέποτε απέκτησαν προσωπικό, είναι άκρως δυσλειτουργικά και με μηδενική ευελιξία, γεγονός που ακυρώνει τον σκοπό της ύπαρξής τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί ευέλικτα νομικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τους άκρως επιτυχημένους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς του Ν. 4674/2020, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία συγχρηματοδοτούμενα έργα εκατομμυρίων ευρώ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.