Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα εν μέσω κορωνοϊού

56
PIXABAY

Εξετάζοντας τις αποφάσεις για την οργάνωση του κοινοβουλευτικού έργου της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας ως συνέπεια της επιδημίας του COVID-19, είναι σαφές ότι οι συνελεύσεις έπρεπε απαραίτητα να μειώσουν ή να αναβάλουν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, Ωστόσο, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, οι συνεδριάσεις μετά την έγκριση των έκτακτων μέτρων είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο των δράσεων που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, υπό τη μορφή της ένωσης επιθεωρήσεων ή των ακροάσεων των υπουργών, στους καταλληλότερους χώρους.

του Στράτου Γεραγώτη*

Η παγκόσμια φύση της επιδημίας  έχει οδηγήσει ορισμένα εθνικά κοινοβούλια να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο απαντώντας σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Ανασυγκρότησης, αναζήτησης και τεκμηρίωσης (ECPRD). Από τις απαντήσεις προέκυψε μια ποικίλη εικόνα, η οποία καταδεικνύει επίσης τη διαφορετική προσέγγιση μέσω της οποίας τα κοινοβούλια κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Δεδομένου του χαρακτήρα της πανδημίας, οι τομείς που επηρεάζονται είναι πολλοί  και διαφορετικοί με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων  να αναθεωρηθεί και  ο ρόλος του Κοινοβουλίου: υπήρξε μεγαλύτερη ώθηση στις δραστηριότητες των βουλευτών , προκηρύχθηκαν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε αρκετές χώρες και οι εθνικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ήταν συχνά περιορισμένες.

Όπως θα δείξω  παρακάτω – υπήρξαν πρωτοβουλίες  που έχουν αναληφθεί από διάφορες νομοθετικές συνελεύσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία – οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης είναι ποικίλου τύπου: δημιουργία ad hoc οργάνων αναθέτοντας την συγκέντρωση πληροφοριών και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαχείρισης κρίσεων (Γαλλία), τις προσωρινές αλλαγές στους κοινοβουλευτικούς κανονισμούς (Γερμανία), και την δημιουργία μιας προσωρινής επιτροπής  διαχείρισης της πανδημίας  στο κοινοβούλιο (Ισπανία).

Οι υπό εξέταση περιπτώσεις έχουν διπλή ανάγνωση. Καταρχάς, αναλύονται οι οργανωτικές αποφάσεις σχετικά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα (ποιες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες επιτρέπονται, εάν έχει ζητηθεί αναστολή των εργασιών στο Κοινοβούλιο, πώς έχουν ενημερωθεί οι μέθοδοι ψηφοφορίας). Το δεύτερο μέρος, ωστόσο, απεικονίζει τα στάδια της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών.

Θα επιχειρήσω να κάνω μια επισκόπηση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής δραστηριότητας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες – ιδίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία – κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το Covid-19. Ο νέος ιός Coronavirus αποτελεί μια εξαιρετική πρόκληση για τα εθνικά συστήματα υγείας και την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία εν γένει.

Η μόλυνση Covid-19 χαρακτηρίστηκε επίσημα ως «πανδημία» από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Tedros Adhanom Ο Ghebreyesus, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του ΠΟΥ στην  Γενεύη την  11η Μαρτίου , με αποτέλεσμα  σε όλα τα δυτικά νομικά συστήματα να δοθεί  μεγαλύτερη ώθηση στη δραστηριότητα της εκτελεστικής εξουσίας, και στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης , όπως στην Ισπανία, όπου το “estado de alarma”  ετεθει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος ή όπως στη Γαλλία, όπου εισήχθη η έννοια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας  για την αντιμετώπιση της επιδημίας, υιοθετώντας την «ταχεία διαδικασία» εξέτασης (βλ. παρακάτω).

Ως συνέπεια αυτού, οι κυβερνήσεις έχουν λάβει αποφάσεις ικανές να περιορίσουν μια σειρά συνταγματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της μετακίνησης και της επανένταξης ή ακόμα και της περιουσίας, να είναι σε θέση να προβλέψουν την απαίτηση βασικών αναγκών. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση, τα εθνικά κοινοβούλια εξακολουθούν  να ασκούν τα καθήκοντά τους, πρώτα απ ‘όλα εντός του πλαισίου των συγκεκριμένων μέτρων  – που λαμβάνονται από τα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα, όπως η Ιταλία – που πρέπει να τηρούνται εντός των θεσμικών εδρών, για την προστασία των μελών και του προσωπικού, αφενός, και για την επιδίωξη του κοινού στόχου της μέγιστης συγκράτησης της επιδημίας, αφετέρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν και οι αποφάσεις σχετικά με τους περιορισμούς στις δραστηριότητες και τις μεθόδους διεξαγωγής του κοινοβουλευτικού έργου, με στόχο τον συνδυασμό της ανάγκης για εγκυρότητα των συζητήσεων με την ανάγκη περιορισμένου αριθμού παρουσιών στο ημικύκλιο, πάντα για να ενθαρρυνθεί ακόμη και σε αυτά τα φόρουμ την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη μείωση της συνάθροισης , που απαιτείται για να αποφευχθεί η μετάδοση.

Μεταξύ των επιλεγέντων λύσεων έγιναν προσωρινές αλλαγές στους κοινοβουλευτικούς κανονισμούς (βλ. Κατωτέρω στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Βουλής), η δημιουργία ad hoc οργάνων σ τα οποία ανατίθεται η απόκτηση πληροφοριών και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της διαχείρισης κρίσεων (στη Γαλλία ), η στην κυβερνητική Επιτροπή (Ισπανία) .  Παρακάτω θα παραθέσω μια σύντομη σύνοψη των προαναφερθεισών λύσεων που υιοθετήθηκαν από τα κατώτερα τμήματα των γαλλικών, γερμανικών και ισπανικών εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία επικαιροποιήθηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Τέλος, μια επισκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από διάφορες νομοθετικές συνελεύσεις, τις οποίες εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των απαντήσεων που έλαβαν ορισμένα εθνικά κοινοβούλια σε δύο προχωρημένες ερωτήσεις – στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) από την ισραηλινή Knesset και τη Σλοβενική Εθνοσυνέλευση, αντιστοίχως: ο αντίκτυπος της διακοπής της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία  θα συνεχιστεί με ασφάλεια · τη δυνατότητα χρήσης τρόπων εργασίας και η εξ αποστάσεως ψηφοφορίας.

Στη ΓΑΛΛΙΑ υπάρχουν διάφορες οργανωτικές λύσεις της Εθνοσυνέλευσης όσον αφορά τους τρόπους εκτέλεσης των κοινοβουλευτικών εργασιών με τη στενή έννοια, με βάση τη δυνατότητα ψήφου με πληρεξούσιο. Ενόψει της μείωσης των  δραστηριοτήτων, επιλέχθηκε να ξεκινήσει μια ειδική διαδικασία με στόχο την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή από την κυβέρνηση των μέτρων που ελήφθησαν. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση περαιτέρω δραστηριοτήτων που εκτελούνται εντός θεσμικών κτιρίων είναι πολύ όμοια με άλλες χώρες, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των γενικών μέτρων που έχουν ρυθμιστεί για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης στο χώρο εργασίας. Στις 17 Μαρτίου, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκλήθηκε (με τηλεδιάσκεψη) από τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης για να αποφασίσει πώς να εργαστεί για να «συμβιβάσει την απαραίτητη συνέχιση της δημοκρατικής ζωής και τη συμμόρφωση με τις συστάσεις για την υγεία». Οι αποφάσεις που ελήφθησαν την εποχή εκείνη, σε συμφωνία με την κυβέρνηση , αφορούν: τυπολογία του είδους των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται, στο πλαίσιο μιας γενικής μείωσης του έργου και των ειδικών διαδικασιών για την υλοποίησή του. Αυτές οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες είναι η εξέταση των επειγόντων και απαραίτητων κειμένων που σχετίζονται με την κρίση του Coronavirus και τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας μέσω της ώρας των ερωτήσεων προς την κυβέρνηση (ερωτήσεις d’actualité au gouvernement-QAG). Όλες οι άλλες δραστηριότητες αναστέλλονται  μέχρι νεωτέρας . Συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις θα διεξαχθούν σε “περιορισμένη μορφή”, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και η εκπροσώπηση όλου του πολιτικού φάσματος. Για τις  QAG μόνο ο ομιλητής και οι πρόεδροι των ομάδων θα είναι παρόντες, για τις άλλες συνεδριάσεις, μια διάταξη θα επιτρέψει στους προέδρους των Ομάδων να “φέρουν” τις ψήφους των μελών της ίδιας της Ομάδας (βάσει των διατάξεων των Κανονισμών, για τις οποίες βλέπε κατωτέρω), αποφεύγοντας τη φυσική έδρα των βουλευτών στην ψήφο .  Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών  με τη στενή έννοια, δηλαδή τις συνεδρίες που πρέπει να διεξαχθούν , στην αρχή μιας διερευνητικής έρευνας (αποστολή ενημέρωσης, βλ. παρακάτω) σχετικά με τον αντίκτυπο, τη διαχείριση και τις συνέπειες όλων των διαστάσεων της επιδημίας στη Γαλλία. Σε αυτή την εγκάρσια και αορίστου διάρκειας αποστολή εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των ομάδων και των μόνιμων επιτροπών. Όσον αφορά τις διαδικασίες ψηφοφορίας, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Κανονισμοί της Εθνοσυνέλευσης, στο άρθρο 62, προβλέπουν τη δυνατότητα ψήφου με εξουσιοδότηση, υπό τους όρους που καθορίζονται με το διάταγμα αριθ. 58-1066 της 7ης Νοεμβρίου 1982.

Ο πληρεξούσιος είναι πάντα προσωπικός, καταρτισμένος στο όνομα μόνο ενός μέλους που αναφέρεται ρητά και μπορεί να μεταφερθεί με την προηγούμενη συμφωνία του εντολοδόχου με έναν άλλο εξίσου αναφερόμενο εκπρόσωπο. Πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ή την πρώτη από τις ψηφοφορίες στις οποίες εφαρμόζεται. Εξάλλου, για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Μαρτίου, η οποία αφορούσε την εξέταση των κυβερνητικών μέτρων  για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 , έγινε εξαίρεση. Πρώτον, οι οκτώ ομάδες εκπροσωπούνταν – εκτός από τον πρόεδρό τους ή τον εκπρόσωπό τους – με δύο βουλευτές. Οι ψηφοφορίες διεξήχθησαν  και ο κάθε Πρόεδρος της Ομάδας εξέφρασε τις ψήφους ολόκληρης της ομάδας του. Οι βουλευτές του ΕΚ είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν αρνητική  ψήφο και τα μη μέλη κοινοποίησαν επίσης τις θέσεις τους επί των κειμένων που συζητήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους βουλευτές όσον αφορά το προσωπικό, και τις υγειονομικές συστάσεις . Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Προεδρία και οι Κοσμήτορες ενέκριναν, από τις 3 Μαρτίου, ολοένα και πιο περιοριστικά μέτρα, μετά την ανακάλυψη ορισμένων θετικών περιπτώσεων για το COVID-19 τόσο μεταξύ των βουλευτών όσο και του προσωπικού. Στο τελευταίο δελτίο τύπου της 16ης Μαρτίου, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, μεταξύ άλλων: η μείωση της δραστηριότητας μόνο στις θεσμικές λειτουργίες, τη χρήση της τηλεργασίας για όλο το προσωπικό , το κλείσιμο και του  εστιατορίου,  αναστολή συνεδριάσεων άνω των πέντε ατόμων , την ακύρωση όλων των μετακινήσεων στο εξωτερικό,  την απαγόρευση πρόσβασης σε ξένους στα κτήρια των οποίων η παρουσία δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Προηγουμένως, ξεκίνησε μια εσωτερική επικοινωνιακή εκστρατεία σχετικά με την συσταθείσα συμπεριφορά, σύμφωνα με τα γενικά προληπτικά μέτρα.

Τα στάδια της διαχείρισης έκτακτων αναγκών

Ο αρχικός προσανατολισμός του Προεδρείου της Συνέλευσης, ο οποίος διαβιβάστηκε στους βουλευτές με επιστολή του Προέδρου της 3ης Μαρτίου, δεν ήταν να λάβει ιδιαίτερα περιοριστικά μέτρα για τη δραστηριότητα και το άνοιγμα στο κοινό, ακολουθώντας τις αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο των Υπουργών στις 29 Φεβρουαρίου. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση αρχικά περιόρισε τα μέτρα περιορισμού μόνο στις εστίες και όχι και στο σύνολο της εθνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης δεν περιορίστηκε με κανέναν τρόπο, ούτε αναστάλθηκαν οι πρωτοβουλίες ανοίγματος στο κοινό και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η κατάσταση άλλαξε από τις 5 Μαρτίου, όταν ανακαλύφθηκε η θετικότητα στον ιο ενός βουλευτή και ενός υπαλλήλου : αρχίζοντας από τις 6 Μαρτίου, αναβλήθηκαν συνομιλίες, δεξιώσεις και επισκέψεις από εξωτερικές ομάδες (βλέπε το δελτίο τύπου του Προέδρου της 6ης Μαρτίου ), ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Συνέλευση, τον Ιούλιο του 2019, είχε ήδη καθορίσει την περίοδο διακοπής των εργασιών της από τις 9 έως τις 22 Μαρτίου σε συνδυασμό με τις δημοτικές εκλογές. Ακολούθησαν και  άλλα δελτία Τύπου της Προεδρίας (7, 9, 12 και 16 Μαρτίου) τα οποία παρείχαν ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της μετάδοσης και επέβαλαν ευρύτερους περιορισμούς. Ως εκ τούτου, η Εθνοσυνέλευση δεν πραγματοποίησε συνόδους από τις 5 έως τις 19 Μαρτίου. Από την προαναφερθείσα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Μαρτίου, οι συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης αφορούσαν, εκτός από την ώρα των ερωτήσεων, την εξέταση των τριών σχεδίων νόμων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που υπέβαλε η κυβέρνηση στις 18 Μαρτίου και στην οποία η εκτελεστική εξουσία δήλωσε την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει την “ταχεία διαδικασία”, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Στις 19 Μαρτίου ψηφίστηκε ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου που τροποποιεί τον οικονομικό νόμο για το 2020, εξετάστηκε στη συνέχεια από τη Γερουσία και έγινε νόμος με  αριθ. 2020-289 της 23ης Μαρτίου. Στις 22 Μαρτίου εγκρίθηκε το επείγον νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της επιδημίας Covid-19 (n.2762), του νόμου n. 2020-290 της 23ης Μαρτίου 20204. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου αυτού, το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε 25 αποφάσεις στη συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου και άλλα πέντε στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου, ανανεώνοντας επίσης όλα τα μέτρα περιορισμού μέχρι τις 15 Απριλίου.

Βάσει της αίτησης για “επιτάχυνση της διαδικασίας” από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 45, τρίτο εδάφιο, του Συντάγματος και το άρθρο 102 των Κανονισμών της Εθνοσυνέλευσης, μετά από μία μόνο ανάγνωση από κάθε Αίθουσα – την έγκριση επί ενός πανομοιότυπου κειμένου, ζητήθηκε «κοινή ισότιμη επιτροπή» για την εξέταση του σχεδίου νόμου n. 2762, η οποία έχει πράγματι καταλήξει σε συμφωνία επί του κειμένου (αριθ. 2766). Σε αυτό το σημείο, τα δύο τμήματα επανεξέτασαν το κείμενο και η Εθνοσυνέλευση αποφάνθηκε υπέρ της συνόδου της 22ης Μαρτίου. Ο επείγων οργανικός νόμος (αριθ. 2763), ο οποίος εγκρίθηκε από τα δύο επιμελητήρια πάντα με την ταχεία διαδικασία , έχει υποβληθεί σε εξέταση της σύνταξης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο. 61 του Συντάγματος . Στην περίπτωση αυτή, η Εθνοσυνέλευση δεν προέβη σε αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση η Γερουσία. Το Conseil constitutionnel εξέφρασε ευνοϊκή γνώμη για τη συμμόρφωση με το Σύνταγμα στις 26 Μαρτίου με την απόφαση αριθ. 2020-799 και το σχέδιο κατέστη νόμος  αριθ. 2020-365 της 30ης Μαρτίου.

Μετά την έγκριση των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του ιού CO-VID-19, η Συνέλευση συνεδρίασε στις 24 και 31 Μαρτίου μόνο για να διεξαγάγει την ώρα των ερωτήσεων. Mια παρόμοια ώρα  ερωτήσεων προγραμματίστηκε  στις 7 Απριλίου. Την 1η Απριλίου ξεκίνησε η πληροφόρηση σχετικά με τον αντίκτυπο, τη διαχείριση και τις συνέπειες του Corornavirus-COVID-19, που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 17 Μαρτίου: στην πραγματικότητα αποτελείται από μια διαδικασία πληροφόρησης. Συστάθηκε την 1η Απριλίου με την εκλογή του Προεδρείου: ο Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο οποίος θα εκτελεί και τα καθήκοντα γενικού εισηγητή, ενώ οι Πρόεδροι της , οι οκτώ μόνιμες επιτροπές είναι συν-εποπτικές αρχές. Για να επισημανθεί ο σημαντικός  χαρακτήρας της αποστολής, όλες οι πολιτικές ομάδες είναι μέλη του Προεδρείου και κάθε ομάδα συμμετέχει στο έργο μέσω του Προέδρου ή του εκπροσώπου της. Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκαν στις 1 Απριλίου οι ακροαματικές συνεδριάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με τηλεδιάσκεψη και οι ακροάσεις τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού είναι προγραμματισμένες για τις 8 και 9 Απριλίου αντίστοιχα με το υπουργείο εσωτερικών.

Στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, οι οργανωτικές λύσεις της Ομοσπονδιακής Βουλής σχετικά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, επικεντρώθηκαν σε τρόπους αποστασιοποίησης της φυσικής παρουσίας των βουλευτών. Η επιλογή που υιοθετήθηκε ήταν η προσωρινή τροποποίηση των κανονισμών. Έχουν ληφθεί αποφάσεις παρόμοιες με εκείνες άλλων χωρών όσον αφορά τη συνήθη διαχείριση των θεσμικών γραφείων. Οργανωτικές αποφάσεις σχετικά με τα στάδια της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών Ενόψει της επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης που σημειώθηκε στη Γερμανία στις 12 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Bundestag Wolfgang Schäuble αποφάσισε να στείλει επιστολή σε όλους τους βουλευτές το σχετικό δελτίο τύπου). Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη υπεύθυνης αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά με συνετό τρόπο. “Εκτός από τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας, η ύψιστη προτεραιότητα – έγραψε ο Πρόεδρος – είναι η διατήρηση της ικανότητας του συνταγματικού οργάνου να ενεργεί”.

Για το σκοπό αυτό, ετεθησαν οι κατευθυντήριες γραμμές της Προεδρίας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της επιδημίας στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες , διατηρώντας τακτικές επαφές με τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων .  Υπογράμμισε ωστόσο, την ανάγκη επανεξέτασης των αποφάσεων που επηρεάζουν τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Η επιστολή αναφερόταν  επίσης στα  νέα σχετικά με μια λοίμωξη που επιβεβαιώθηκε στην Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) και με ορισμένες υποψίες για τις οποίες κοινοποιήθηκε η άμεση εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας (περιορισμός  στο σπίτι και καραντίνα). Αν και  αρχικά ο κανονισμός ήταν ασαφής και γενικός στην συνέχεια , ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέδωσαν σειρά αποφάσεων με βάση τις επιδημιολογικές πληροφορίες που παρέσχε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχες  όπως ο Robert Koch-Institut (RKI), ο κορυφαίος κρατικός επιστημονικός φορέας στον τομέα της βιοϊατρικής και προστασίας της δημόσιας υγείας στη Γερμανία.

Τέλος, ο Πρόεδρος Schäuble και οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφώνησαν ως προς τα εξής: -από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου, η συνεδρίαση της Συνέλευσης περιορίστηκε σε μία μόνο ημέρα (25η Τετάρτη, με την ταυτόχρονη σύγκληση των Επιτροπών για αυτήν την εβδομάδα) αντί για δυόμισι ημέρες. Η σύνοδος περιορίστηκε σε επείγουσες δραστηριότητες, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, ενώ οι συνεδριάσεις της Πέμπτης 26 και της Παρασκευής 27 Μαρτίου ακυρώθηκαν . Στο τέλος της εν λόγω εβδομάδας, το Bundestag θα ενημερωθεί για το κανονικό και συνηθισμένο διάλειμμα για το Πάσχα · – όσον αφορά τις μεθόδους ψηφοφορίας, θα αυξηθεί ο αριθμός των καθισμάτων  στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και – την προσωρινή μείωση (μέχρι τις 31 Μαΐου 2020) στο 25% της απαρτίας των μελών των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη στη σύνοδο (άρθρο 45 του Εσωτερικού Κανονισμού), επίσης προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα των λεγόμενων συμφωνιών  σύνδεσης ” (ευνοώντας  τη μειωμένη παρουσία στη σύνοδο ολομέλειας).

Εάν, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, μια κοινοβουλευτική ομάδα ή το 5% από τα  μέλη των Ομοσπονδιακών Ομοσπονδιών δεν αμφισβητούν πρώτον τις αμφιβολίες για την ύπαρξη της απαρτίας αυτής, ο Πρόεδρος πρέπει να επαληθεύει  κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας με την καταμέτρηση των ψήφων σύμφωνα με το άρθρο 51 (το οποίο προβλέπει διάφορες μεθόδους καταμέτρησης και αντιστάθμισης) αναστολή της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο · για την επαλήθευση της απαρτίας, λαμβάνεται επίσης υπόψη η αποχή και οι άκυρες ψήφοι. Όταν διαπιστωθεί η απουσία απαρτίας, ο Πρόεδρος ενημερώνει αμέσως την συνεδρία. Ανεξάρτητα από τις διαδικασίες που περιγράφονται, ο Πρόεδρος μπορεί, σε συμφωνία με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, να αναστείλει τη συνεδρίαση όταν τεθεί υπό αμφισβήτηση η παρουσία 25% των μελών της Ομοσπονδιακής Βουλής. Στη σύνοδο της 25ης Μαρτίου, το Bundestag ενέκρινε μια προσωρινή τροποποίηση των κανονισμών του, διαπιστώνοντας ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ο νόμιμος αριθμός θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν υπάρχουν περισσότερα από το ένα τέταρτο των μελών, αντί για το ήμισυ όπως περιγράφεται παραπάνω.

Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν και για τις εργασίες των Επιτροπών σε σύγκριση με τους γενικούς κανόνες ασφαλείας που υιοθετήθηκαν για την προστασία του προσωπικού του Bunde-Stag, έχουν ήδη δοθεί ενδείξεις από τις 5 Φεβρουαρίου σχετικά με τις επιδράσεις του Κορωναιού  και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούνται. Επίσης  το Bundestag έχει μια υπηρεσία υπεύθυνη για τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης Τέλος, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, και πάλι με κοινή απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας των ηγετών των Ομάδων, λήφθηκαν διάφορα προληπτικά μέτρα στις 10 Μαρτίου. Συγκεκριμένα: –ακυρώθηκαν εκδηλώσεις και συνεδριάσεις διαφόρων ειδών που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί στους θεσμικούς χώρους , ακυρώθηκαν οι μετακινήσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών , οι εκδρομές των αντιπροσωπειών των βουλευτών περιορίστηκαν σε ό, τι ήταν απολύτως απαραίτητο , οι αριθμοί οριστικοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία στις αίθουσες διδασκαλίας, τοποθετήθηκαν σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο και η περίοδος ψηφοφορίας επεκτάθηκε σε δύο ώρες, ώστε οι βουλευτές να διατηρήσουν την προβλεπόμενη απόσταση διαπροσωπικής ασφάλειας.  Ο θόλος και η βεράντα του κτιρίου Reichstag, συνήθως ανοιχτά στο κοινό, έχουν κλείσει έως την ανάκληση για όλους τους επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή εξάπλωση της λοίμωξης Covid-19, λόγω της μεγάλης ετήσιας εισροής θεατών, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι επισκέψεις σε ομάδες επίσης ανεστάλησαν από τις 16 Μαρτίου έως και τα τέλη Απριλίου 2020.

Η Budestag ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία, με τη μόνη άρνηση της AfD, οικονομικά μέτρα  που παρουσίασε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εθνικής έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η εξάπλωση της επιδημίας, τα οποία ενέκρινε η  Bundesrat κατά τη σύνοδο της 27ης Μαρτίου . Την επόμενη εβδομάδα, το Bundestag δεν πραγματοποίησε άλλες συνεδριάσεις.

Στην ΙΣΠΑΝΙΑ, οι οργανωτικές λύσεις που υιοθετήθηκαν από το Κογκρέσο των Βουλευτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κοινοβουλευτική εργασία βασίστηκαν στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία, η οποία συνοδεύτηκε από περιοριστικά μέτρα που ενυπάρχουν σε άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται στα θεσμικά κτίρια, Αποφάσεις οργανωτικής φύσεως σχετικά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, η προεδρία του Κογκρέσου έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τηλεματικά , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία (βλ. κατωτέρω). Το αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση χρονολογείται από τις 12 Μαρτίου, όταν ο Πρόεδρος του Κογκρέσου ανακοίνωσε την απόφαση του Επιμελητηρίου να αναστείλει για δύο εβδομάδες (ή καλύτερα, μέχρι τις 24 Μαρτίου) όλες τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη συγκληθεί (Επιμελητήριο και Επιτροπές), σύμφωνα με τις διατάξεις της διάσκεψης των ηγετών των πολιτικών ομάδων, μετά από πρόταση της Προεδρίας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές .  Η επόμενη σύνοδος ολομέλειας του Κογκρέσου διεξήχθη  στις 25 Μαρτίου, για συζήτηση και ψηφοφορία επί  διαταγμάτων-νόμων (αριθμός 4 , 5, 6, 7 και 8 του 2020), καθώς και να ψηφίσει για την έγκριση του αιτήματος της κυβέρνησης να παρατείνει την κατάσταση συναγερμού – που έχει ήδη δηλωθεί στις 14 Μαρτίου – μέχρι τις 11 Απριλίου (βλέπε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης)

Για την 25η σύνοδο – όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου – «θα επιτραπεί η γενική ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι ώστε μόνο οι βουλευτές που προτίθενται να μιλήσουν πρέπει να είναι παρόντες στο ημικύκλιο». Στο ίδιο δελτίο τύπου της 12ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Διάσκεψη των ηγετών των Ομάδων θα συνεδριάζει επίσης ηλεκτρονικά την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της προαναφερθείσας συνόδου ολομέλειας. Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης πως θα πραγματοποιηθεί το έργο των τεχνικών και πολιτικών διευθυντικών οργάνων του Επιμελητηρίου, κατά το δυνατόν ηλεκτρονικά. “Το ηλεκτρονικό μητρώο – όπως λέει – θα παραμείνει ανοιχτό για όλους τους σκοπούς  και θα αξιολογήσουμε τύπους που θα βελτιώσουν την ικανότητα του Κογκρέσου των Μελών να ενεργεί σε τρέχουσες και μελλοντικές συνθήκες, όπως, μεταξύ άλλων, συνεδριάσεις βιντεοδιάσκεψης ή τηλεματικές ψηφοφορίες “.

Οι κανονισμοί του Κογκρέσου ρυθμίζουν την ψηφοφορία από απόσταση στο άρθρο 82, παράγραφοι 2 και 3, περιορίζοντάς τις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, αναμένεται ότι – σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μητρότητας, πατρότητας ή σοβαρής ασθένειας που εμποδίζουν την άσκηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που την δικαιολογούν – το Προεδρείο μπορεί, με γραπτή και αιτιολογημένη πράξη, να εξουσιοδοτεί τους βουλευτές να ψηφίζουν μέσω τηλεματικής διαδικασίας με επαλήθευση της προσωπικής τους ταυτότητας, στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας με ψηφοφορίες για τις οποίες, δεδομένου ότι δεν είναι ευαίσθητοι σε κατακερματισμό ή τροποποίηση, ο τρόπος και η στιγμή είναι προβλέψιμοι στην οποία θα λάβουν χώρα.

Για το σκοπό αυτό, ο αναπληρωτής αναμένεται να υποβάλει το απαραίτητο γραπτό αίτημα στο Προεδρείο του Επιμελητηρίου, το οποίο θα του κοινοποιήσει την ληφθείσα απόφαση, διευκρινίζοντας ενδεχομένως τις ψήφοι και την προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών θα μπορέσει να εκφράσει ψηφοφορία μέσω αυτής της διαδικασίας. Τέλος, η διάταξη ορίζει ότι η ψηφοφορία που εκφράζεται με τον τρόπο αυτό πρέπει να επαληθευτεί μέσω του συστήματος που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από το γραφείο του Προέδρου και το οποίο τηρείται από την Προεδρία του Επιμελητηρίου πριν από την έναρξη της σχετικής ψηφοφορίας.

Για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους θεσμικούς χώρους, πρέπει να σημειωθεί ότι το Προεδρείο του Συνεδρίου από τις 10 Μαρτίου, μεταξύ άλλων, διέταξε: την ακύρωση των ήδη προγραμματισμένων επισκέψεων , καθώς και την αναστολή των μελλοντικών επισκέψεων σε ημερομηνία που θα καθοριστεί,  την ακύρωση και την αναστολή της εκτέλεσης όλων των πράξεων που δεν συνδέονται στενά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, όπως συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, διάφορες εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν τη επίσκεψη σε κυβερνητικά κτίρια τη γενική συνάθροιση  σε κλειστούς χώρους, έχουν επίσης προβλεφθεί γενικές πληροφορίες και μέτρα συμπεριφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Κογκρέσου σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση που καθορίστηκε από την επέκταση του Κορωναιού , για την μείωση κινδύνου μετάδοσης στο χώρο εργασίας. Μεταξύ αυτών, όπως και στα γραφεία του ιταλικού κοινοβουλίου, εντοπίστηκε η τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων πληροφοριών κοντά στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές (ανελκυστήρες, καφετέριες, αίθουσες και εστιατόρια). Μεταξύ των κυριότερων στρατηγικών μέτρων για την οργάνωση της εργασίας, πάντα με στόχο τη συγκράτηση της μετάδοσης, συνιστάται στα άτομα που κινδυνεύουν να παραμείνουν στο σπίτι, στην κάλυψη των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση των βασικών λειτουργιών τους και , ως γενικό μέτρο – όπου είναι δυνατόν – υπήρξε εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έδωσε κάθε Τμήμα.

Τα στάδια της διαχείρισης έκτακτων αναγκών

Το προαναφερθέν ψήφισμα της 12ης Μαρτίου ενέταξε στην πραγματικότητα την απόφαση που ελήφθη στις 10 Μαρτίου, όταν – μετά από μια συνάντηση της Διάσκεψης των ηγετών των Ομάδων – ο Πρόεδρος του Κογκρέσου είχε ήδη μεταθέσει  τις συνόδους που είχαν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, μετά  από την ανακοίνωση  των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας Vox να μην συμμετάσχουν στις ίδιες συνεδρίες εξαιτίας της θετικότητας στον ιοι  ενός από τους βουλευτές της. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος εξήγησε  ότι η απόφαση αναβολής  εγκρίθηκε “όχι τόσο για λόγους υγείας, διότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, 52 βουλευτές, μια σημαντική ομάδα Camera, η τρίτη ομάδα, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία από τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα λόγω της θετικότητας ενός από τα μέλη της. Αυτή η απουσία θα μείωνε “τη δημοκρατική νομιμότητα των ψήφων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, επομένως αποφασίστηκε η αναβολή των συνεδριάσεων της Συνέλευσης, ενώ το Προεδρείο του Συνεδρίου και η Διάσκεψη των Ομάδων Ηγετών θα γινόταν  και πάλι την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Για να μελετήσει πώς να εγγυηθεί την κοινοβουλευτική ομαλότητα και ότι η νομοθετική εξουσία της χώρας συνεχίζει να λειτουργεί. “Το Συνέδριο δεν είναι κλειστό – ο Πρόεδρος διευκρίνισε και” θα συνεχίσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα. “Στη σταθερότητα των πιο πάνω αποφάσεων που έγιναν στις 10 και 12 Τον Μάρτιο από τα αρμόδια όργανα του Συνεδρίου, στις 18 Μαρτίου συγκλήθηκε η Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16513 του εσωτερικού κανονισμού για την επείγουσα καλυψη  του Προέδρου της κυβέρνησης Sánchez σε σχέση με την έκδοση του βασιλικού διατάγματος αριθ. 463 της 14ης Μαρτίου , με την οποία η εκτελεστική εξουσία ανακηρύσσει την κατάσταση εθνικής ανησυχίας, με στόχο την αντιμετώπιση της τρέχουσας έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος του Κογκρέσου διευκρίνισε ότι “η απουσία της πλειοψηφίας των βουλευτών δεν συνεπάγεται κατ ‘ουδένα τρόπο παραβίαση της τακτικής υποχρέωσής τους να παρίστανται, αλλά ακριβώς την εκπλήρωση των συστάσεων του Προεδρείου με οι οδηγίες των υγειονομικών αρχών για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του Κορωναιού “.

Ο πρόεδρος Sánchez παρουσίασε τα κυριότερα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συναφών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων,  σε αίθουσα η οποία είχε μόνο 20 περίπου βουλευτές, λόγω της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων. (επαρκής διαπροσωπική απόσταση), την καραντίνα των θετικών βουλευτών. Το άρθρο 116 του Συντάγματος αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης, με διάταγμα που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών, για μέγιστη περίοδο 15 ημερών. Το σύνταγμα υπαγορεύει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστική εξουσία αναφέρεται  στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία συγκροτήθηκε αμέσως για το σκοπό αυτό και χωρίς την εξουσιοδότηση της οποίας δεν μπορεί να παραταθεί ο προαναφερόμενος όρος. Το διάταγμα καθορίζει το εδαφικό πλαίσιο στο οποίο εξηγούνται τα αποτελέσματα της δήλωσης, τα οποία εν προκειμένω αφορούν το σύνολο της Ισπανίας. Το άρθρο 162 του Κανονισμού του Κογκρέσου ρυθμίζει τη συνταγματική υπαγόρευση, προσθέτοντας ότι “αν η κυβέρνηση δηλώσει την κατάσταση ανησυχίας, θα υποβάλει αμέσως μια ανακοίνωση στον Πρόεδρο του Κογκρέσου με την οποία θα συνοδεύσει το διάταγμα που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών”. Προβλέπεται επίσης ότι, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 116, παράγραφος 2, του Συντάγματος, σκοπεύει να παρατείνει την περίοδο των 15 ημερών, πρέπει να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν από τη λήξη της αρχικής θητείας. Βάσει αυτής της συνταγματικής διάταξης, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους που ισχύουν κατά τη διάρκεια της παράτασης, μέχρι δύο ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης που συγκαλείται για τη συζήτηση σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Η συζήτηση λαμβάνει χώρα στη Συνέλευση και αρχίζει με την παρουσία ενός μέλους της Κυβέρνησης για τους λόγους που δικαιολογούν το αίτημα για επέκταση της κατάστασης συναγερμού. Μετά τη γενική συζήτηση, τίθεται σε ψηφοφορία το αίτημα και οι προτάσεις που υποβάλλονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί για την απόφαση του Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρθηκε, το αίτημα να παραταθεί η κατάσταση ανησυχίας μέχρι τα μεσάνυχτα στις 12 Απριλίου εγκρίθηκε από το Κογκρέσο κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 25ης Μαρτίου, η οποία αντιπροσωπεύει τη δεύτερη σύνοδο (η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου, βλ. Παραπάνω) μετά την απόφαση του Το Κογκρέσο να αναβάλει τις κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές δραστηριότητες (βλ. Σχετικό δελτίο τύπου). Στην περίπτωση αυτή, κατατέθηκαν επτά προτάσεις ψηφίσματος: από τις κοινοβουλευτικές ομάδες Vox, Ciu-dadanos, Republicano, Plural και Euskal Herria Bildu, οι οποίες απορρίφθηκαν, και από την PNV, η οποία έλαβε την υποστήριξη του τμήματος.

Το εγκριθέν ψήφισμα προσθέτει μια πρόσθετη διάταξη που υποχρεώνει την κυβέρνηση να αποστέλλει εβδομαδιαίες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν. Στην ίδια συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου, επικυρώθηκαν επίσης τα προαναφερθέντα πέντε νομοθετικά διατάγματα. Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μειωμένη εκπροσώπηση του ημικυκλίου, χάρη στην παροχή της γενικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν  307 από τους 350 βουλευτές.

Δεν πραγματοποίησε συνόδους ολομέλειας ενώ η Επιτροπή Υγείας και Κατανάλωσης συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υγείας και ορισμένων ομάδων για να ελέγξει τον ίδιο Υπουργό σχετικά με την εξέλιξη της λοίμωξης και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να την περιορίσει. Μια επόμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε επίσης στις 2 Απριλίου, με την ίδια ατζέντα .

Σύμφωνα με τις ενδείξεις του Προέδρου του Κογκρέσου, αναφέρεται στο “μήνυμα του Προέδρου σχετικά με τη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης για την υγεία “, οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα διεξαχθούν” με τη μοναδική απαραίτητη παρουσία των ομιλητών που διορίζονται από τις ομάδες και από την κυβέρνηση και με τον ελάχιστο αριθμό μελών της Uf και όλοι οι βουλευτές θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν και να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα ».

Οι εργασίες της Επιτροπής ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και οι τελευταίοι θα πρέπει να αναβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη δραστηριότητά τους, με την επιφύλαξη των «επειγουσών ενεργειών και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την κρίση», ιδίως μέσω συνεδριάσεων της προαναφερθείσας Επιτροπής για την Υγεία και την Κατανάλωση.  Στο προαναφερθέν μήνυμα του Προέδρου, έγινε επίσης γνωστό ότι, για να εξασφαλιστεί η εργασία των μέσων ενημέρωσης, το Κογκρέσο και η Προεδρία θα διαθέσουν συγκεκριμένες διευθύνσεις επικοινωνίας για να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους για πληροφορίες και για ανάγκες παρακολούθησης.


*Στράτος Γεραγώτης, Διδάκτωρ Παν/μιου των Βρυξελλών, τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Παν/μιο της Pavia της Ιταλίας

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr