Ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό τους οι δράσεις του ΕΣΠΑ κατά 144%, σύμφωνα με την συνοπτική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2022. Στη συνοπτική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αναρτήθηκε διακρίνεται ο αριθμός των έργων και των χρηματοοικονομικών μεγεθών των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΕΠΑνΕΚ, τόσο ως προς την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όσο και ως προς την χρηματοδότηση κομβικών δημοσίων έργων που αναβαθμίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Έτσι λοιπόν μέχρι την 4 Ιουλίου 2023  καταγράφεται η παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί  181 ενεργές Προσκλήσεις  συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη)  11,97 δισ. ευρώ  που αντιστοιχεί σε ποσοστό  144%  επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,298 δισ. ευρώ  μετά την ενσωμάτωση τον Δεκέμβριο πόρων του REACT-EU για το 2022)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά  37.704 έργα  συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη)  11,96 δισ. ευρώ  που αντιστοιχεί σε ποσοστό  144%  επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

(Στον πίνακα που επισυνάπτεται καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.)