Σειρά ζητημάτων απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται σε μικρό διάστημα να προσαρμοστούν σε μια σειρά από δομικές αλλαγές. 

Οι βασικές αυτές αλλαγές όπως αναφέρει η εταιρία  συμβούλων NEPA Economic Consulting εστιάζονται επιγραμματικά: 

-στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

-το νέο εργασιακό περιβάλλον 

-την υιοθέτηση και εφαρμογή των κριτηρίων ESG (environmental, social, governance) και 

- στην οργάνωση τους για την σωστή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων κά.

Aναλυτικότερα εστιάζοντας στο financial, εσωτερικά  ζητήματα που αποτελούν προκλήσεις για μια επιχείρηση, όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Δρομούσης, Commercial Manager της NEPA, είναι η οικονομική και φοροτεχνική αρχιτεκτονική, η οργάνωση και διαδικασίες, η ρευστότητα (cash flow) και οι χρηματοροές,  η υιοθέτηση και εφαρμογή ESG, η πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις καθώς και ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Επίσης η οργάνωση των επενδύσεων, ο στρατηγικός τους  σχεδιασμός και η αποφάσεις για διείσδυση σε νέες αγορές. Οι απαιτούμενες λύσεις στα ζητήματα αυτά, επισημαίνει ο κ. Δρομούσης, μπορεί να είναι πολυσύνθετες, να χρειάζονται διαφορετικές καινοτόμες  προσεγγίσεις («out of the box» σκέψη), αναλυτικό σχεδιασμό και οργάνωση.

Το επιχειρηματικό επιτυχημένο μοντέλο, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης όλων των παραπάνω προκλήσεων, που είναι το ζητούμενο, προσδιορίζεται με μέτρα τόσο ποσοτικά (κερδοφορία και cash flow), όσο και ποιοτικά (εσωτερικές διαδικασίες, οργάνωση οικονομικής διεύθυνσης). Όπως εκτιμά η NEPA, στο σύγχρονο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον η οικονομική συμβουλευτική αποτελεί υπηρεσία αιχμής και οδηγεί στην επιτυχία που είναι το και ζητούμενο στις επιχειρήσεις, με βασική όμως προϋπόθεση οι οικονομικοί «σύμβουλοι» να είναι έμπειροι, άρτια καταρτισμένοι σε όλα τα θέματα της οικονομίας, βαθιά γνώστες του φορολογικού πλαισίου και εντέλει αποτελεσματικοί. Ειδικότερα η αποστολή και ο ρόλος ενός εξωτερικού  οικονομικού συμβούλου είναι να βοηθήσει τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, στην κατάρτιση και την υλοποίηση της οικονομικής και φοροτεχνικής αρχιτεκτονικής, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.