Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέχθηκε ο Τάκης Αράπογλου ως πρόεδρος της τράπεζας.

Η Lyn Grobler επανεξελέγη αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Κωνσταντίνος Ιορδάνου επανεξελέγη ανώτερος ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (πρόεδρος)
2. Lyn Grobler (αντιπρόεδρος)
3. Πόλα Χατζησωτηρίου
4. Πανίκος Νικολάου
5. Μαρία Φιλίππου
6. Νικόλαος Σοφιανός
7. Ιωάννης Ζωγραφάκης
8. Κωνσταντίνος Ιορδάνου
9. Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με
τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: 

10. Monique Hemerijck
11. Adrian Lewis 

Οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου 

1. Πόλα Χατζησωτηρίου (πρόεδρος)
2. Νικόλαος Σοφιανός
3. Ιωάννης Ζωγραφάκης
4. Lyn Grobler 

Επιτροπή Ελέγχου

1. Νικόλαος Σοφιανός (πρόεδρος)
2. Πόλα Χατζησωτηρίου
3. Κωνσταντίνος Ιορδάνου 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών 

1. Μαρία Φιλίππου (πρόεδρος)
2. Lyn Grobler
3. Ιωάννης Ζωγραφάκης 

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης 

1. Τάκης Αράπογλου (πρόεδρος)
2. Lyn Grobler
3. Μαρία Φιλίππου
4. Ιωάννης Ζωγραφάκης 

Επιτροπή Δεοντολογίας 

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (πρόεδρος)
2. Μαρία Φιλίππου
3. Νικόλαος Σοφιανός 

Επιτροπή Τεχνολογίας 

1. Κωνσταντίνος Ιορδάνου (πρόεδρος)
2. Ιωάννης Ζωγραφάκης
3. Πόλα Χατζησωτηρίου