Νέα εγκύκλιος από το υπουργείο Εσωτερικών στην οποία διευκρινίζονται διάφορα ζητήματα για το πώς θα μεταδοθούν τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές 2023, τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν από όλα τα εκλογικά τμήματα απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα, θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή τους Δήμους και μέσω των Δήμων, με τη χρήση του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την παρούσα, καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων καθώς και υπέρ υποψηφίων».

Για τη διαδικασία συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο

α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και

β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT)

Η καταχώριση γίνεται σε δύο στάδια:

Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών

Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης)
Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης: «Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα, τα υπέρ συνδυασμών αποτελέσματα θα μεταδοθούν επίσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω SRT.

Το ειδικό προτυπωμένο έντυπο παραδίδεται σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ψηφιοποίησής του, προκειμένου να αποσταλεί μέσω αφιερωμένου Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς του τμήματος (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ.96/2012)».

Για τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα συμπληρωμένα (προτυπωμένα) με τα ονόματα των κομμάτων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Το κάθε έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Στη συνέχεια η εγκύκλιος αναφέρεται στο πώς θα γίνεται η μετάδοση αποτελεσμάτων από τις Περιφερειακές Ενότητες.

«Το αποτέλεσμα κάθε εκλογικού τμήματος υπέρ συνδυασμών, μόλις περιέλθει στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, μεταδίδεται χωρίς καθυστέρηση τηλεφωνικά στο Υπουργείο

Εσωτερικών, με βάση τη χρονική σειρά άφιξής του. Δεν μεταδίδονται τηλεφωνικά στο Υπουργείο από τις Περιφερειακές Ενότητες αποτελέσματα σταυρών υπέρ υποψηφίων», τονίζεται.

Τέλος, στο πέμπτο και στο έκτο κεφάλαιο της εγκυκλίου επεξηγούνται ειδικά οργανωτικά θέματα και τα πρωτοδικεία «παρακαλούνται να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συντομότερο δυνατόν, ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, που θα συνταχθεί από αυτά καθώς και το περιεχόμενο των ίδιων πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Οι Περιφερειακές Ενότητες, μέσω των Δήμων θα πρέπει να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων του νομού, για την εφαρμογή όσων διαλαμβάνονται σε αυτήν».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο