Ψηφίστηκε χθες Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης – Κύρωση σύμβασης δωρεάς μεταξύ της εταιρείας “Κύκλωψ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-ΑμΚΕ” και του Ελληνικού Δημοσίου».

Κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής:

“Η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε με γενικό αριθμό 1590 και ειδικό αριθμό 14, στο Σχέδιο του παρόντος Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περιλαμβάνει τέσσερις διατάξεις, με τις οποίες:

– Πρώτον παρατείνεται κατά τρία έτη η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε το 2018, για την πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου, από τη 17/07/2021, οπότε και έληξε η ισχύς του, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 4609/19.

– Δεύτερον, ορίζεται ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ως Προϊστάμενος Επιθεώρησης Στρατιωτικών Δικαστηρίων, Γραμματειών και Δικαστικών Λειτουργών. Επιπλέον, με την ίδια ρύθμιση καθορίζεται, ότι εφόσον ο ανωτέρω αποβιώσει, κωλύεται, απουσιάζει, αποχωρεί από την υπηρεσία, τότε αναπληρώνεται από τον Γ΄ Αντιπρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

– Τρίτον, συστήνονται θέσεις Επιτελάρχη στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

– Και τέταρτον, καθορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ή το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος Κυβέρνησης – Υφυπουργός, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4622/19, είναι καταρχήν αρμόδιος να παρέχει την έγκριση για τη διάθεση σε Υπουργούς των αεροσκαφών Embraer και Gulfstream της Μοίρας Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ως προς την πρώτη ρύθμιση, επισημαίνεται ότι το Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σοβαρά υποστελεχωμένο. Ειδικότερα σας αναφέρω, ότι από το σύνολο των 139 οργανικών θέσεων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι στελεχωμένες είναι μόλις 90. Άρα, παραμένουν 49 κενές και επιπλέον επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω θέσεις έχουν κενωθεί, λόγω προαγωγής στο βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Δ΄, οι 19 από τις 20 θέσεις Παρέδρων του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες είχαν πληρωθεί με τον προαναφερθέντα διαγωνισμό.

Η διενέργεια ενός νέου διαγωνισμού για την πλήρωση των ανωτέρω κενών οργανικών θέσεων, θα ήταν νομίζω τόσο χρονοβόρα όσο και κοστοβόρα για τη διοίκηση, καθώς από την προκήρυξη μέχρι την ολοκλήρωσή του, παρεμβάλλεται διάστημα αρκετών μηνών, ενώ για τη διενέργειά του απαιτείται η διάθεση υλικών και οικονομικών πόρων. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται άμεσα η προαναφερθείσα υποστελέχωση του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που συμβάλλει καταλυτικά στην εύρυθμη λειτουργία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ως προς τη δεύτερη ρύθμιση επισημαίνεται, ότι η ισχύουσα πρόβλεψη του κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιθεώρησης είναι ο νεότερος Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Η πρόβλεψη αυτή, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη, καθώς ελλείπει παντελώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για αναπλήρωση του οργάνου αυτού, που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της στρατιωτικής δικαιοσύνης εν γένει. Έτσι, με την προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτεται το εν λόγω κοινό και επιπλέον προβλέπεται ρητά ο βαθμός αλλά και η ιδιότητα του Προέδρου της Επιθεώρησης.

Με την τρίτη ρύθμιση, επιδιώκεται η εναρμόνιση της οργανωτικής δομής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, με αυτήν του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ώστε να υφίστανται στην ιεραρχία τους αντίστοιχες δομές αλλά και αντίστοιχες αρμοδιότητες, Αρχηγός, Υπαρχηγός, Επιτελάρχης. Παράλληλα εκτός από την προαγωγή της επίτευξης του σκοπού της διακλαδικότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις, η σύσταση θέσης Επιτελάρχη, στα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, προάγει και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Γενικών Επιτελείων. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται ποιοτικά η παραγωγή του επιτελικού έργου.

Τέλος, το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και το υψηλό επίπεδο της αποτρεπτικής τους ικανότητας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι αποδεικνύονται καθημερινά. Οι τρεις πρώτες ρυθμίσεις, θα τονώσουν ακόμα περισσότερο τις σημαντικές αυτές παραμέτρους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Ενώ με την τελευταία ρύθμιση, επέρχεται η απαραίτητη εναρμόνιση ως προς το άρθρο 3 του νόμου 4142/2013 με το νόμο 4622/2019, ως προς το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της διάθεσης των αεροσκαφών Embraer και Gulfstream της Μοίρας Μεταφορών Υψηλών Προσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας. Κατόπιν των παραπάνω κρίνεται αναγκαία η υπερψήφιση των διατάξεων της τροπολογίας».

Καταθέτουμε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

– Πρώτον, στο τέλος του Σχεδίου Νόμου προστίθενται οι λέξεις «και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Στο Άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου επέρχονται οι εξής αλλαγές. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μετά τις λέξεις «άρθρο 10ου του παρόντος», αυτά είναι τεχνικής φύσεως, θα σας το καταθέσουμε. Στο δεύτερο εδάφιο, δεν ισχύουν οι διατάξεις, προστίθενται οι λέξεις «περί δημοσιολογιστικού, περί συμβάσεων παραχώρησης». Στο τρίτο, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις του πρώτου εδαφίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της παραγράφου 1.

Το σημαντικό όμως, τα υπόλοιπα είναι τεχνικά, είναι η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής και σας το διαβάζω: «Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού του οργανισμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο διαχείρισης του Πάρκου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης με βάση τη διαδικασία της παρούσας.

Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Η προκήρυξη καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του Οργανισμού. Μετά την παρέλευση 20 ημερών από την υποβολή της δημόσιας προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή των, τυχόν, αναγκαίων κατά την κρίση του ΑΣΕΠ συμπληρωματικών στοιχείων, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του. Δεύτερον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού συγκροτείται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ανά κατηγορία προσλήψεων.

Χρονοδιάγραμμα δημιουργίας του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης
• Τον Ιανουάριο του 2021 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ΑμΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ» για δημιουργία του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης με την ονομασία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η Θάλασσα».

• Η «ΚΥΚΛΩΨ» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Δράμα με σκοπό την προβολή τη Δράμας, αλλά και την προώθηση του πολιτισμού με ποικίλες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (διαγωνισμός φωτογραφίας – νέων προτάσεων – επιστημών, δημιουργία εκθέσεων, εκδόσεις) ενώ έχει προβεί σε σημαντικές δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο, σε αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων και τη μετατροπή τους σε χώρους πολιτισμού.

• Η πρώτη συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε το 2019-2020 όταν η ΑμΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ» ανέλαβε με δωρεά της την αποκατάσταση της «Οικίας του Παύλου Μελά» στην Κηφισιά, συνολικού κόστους 1.800.000 Ευρώ, η οποία παραδόθηκε εντός εξαμήνου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και ιστορίας.

Περιληπτική περιγραφή εξέλιξης του έργου
Τον Ιανουάριο του 2021 με το Μνημόνιο Συνεργασίας η «ΚΥΚΛΩΨ» ανέλαβε την δημιουργία το Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης (κατασκευή, εξοπλισμό, διαμόρφωση εξωτερικού χώρου), ενώ με παράλληλη σύμβαση δωρεάς αναλήφθηκε η αποκατάσταση Υποβρυχίου Τύπου 209 ως μουσειακού εκθέματος –εν προκειμένω του «ΠΡΩΤΕΥΣ»- του πρώτου μουσείου υποβρυχίου στην Ελλάδα που θα εκτίθεται πλησίον του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» στο χώρο του Πάρκου.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται με τις σημερινές εκτιμήσεις στα 35 εκατομμύρια Ευρώ, και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την «ΚΥΚΛΩΨ».

Το Πάρκο θα δημιουργηθεί σε μια έκταση περίπου 30.000 τ.μ. (θαλάσσια και χερσαία έκταση), η οποία με τον παρόντα νόμο, παραχωρείται αρχικά στο ΓΕΝ και στη συνέχεια στο Πάρκο, στον «ΟΔΥΣΣΕΑ». Το μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης είναι παραχωρημένο κατά χρήση στο Πολεμικό Ναυτικό από τα έτη 1989, 1993, 1994 για το σκοπό αυτό, τη δημιουργία του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης.

Πρόθεση των συμβαλλομένων στη Σύμβαση Δωρεάς είναι η παράδοση και παραλαβή του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης, με το πέρας των εργασιών κατασκευής, τον εξοπλισμό του και την πιστοποίησή του από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του Πάρκου (περίπου 3 χρόνια) θα διοικείται από ένα τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα επιλεγεί από τον δωρητή και θα φέρει την ευθύνη αποπεράτωσης των έργων. Με την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, τη διαχείριση του Πάρκου αναλαμβάνει νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία του οποίου θα κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και θα απαρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από έναν εκπρόσωπο της Εμπορικής Ναυτιλίας και τη δωρήτρια ΑμΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ».

Το σημαντικό στη δωρεά αυτή είναι ότι για πρώτη φορά, το Εμπορικό και Πολεμικό Ναυτικό πυλώνες της ασφάλειας και της οικονομίας της Πατρίδας, αποκτούν κοινή στέγη καθώς στις εγκαταστάσεις του Πάρκου προγραμματίζεται να φιλοξενηθούν τα κειμήλια, η ιστορία αλλά και η εκπαίδευση και έρευνα για τη ναυτιλία. Στόχος, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης των Ελλήνων στις θάλασσες.

Δεν πρόκειται δηλαδή περί δημιουργίας ενός νέου ναυτικού μουσείου (του 23ου) , αλλά για τη γένεση ενός νέου πολυχώρου όπου σοφά δομημένο θα φιλοξενεί πλειάδα δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, δημιουργίας, εκπαίδευσης ενώ φιλοδοξεί να καταστεί όχι απλά σημείο αναφοράς των Νοτίων Προαστίων, αλλά κοιτίδα πολιτισμού και πόλος έλξης της εγχώριας και της διεθνούς ναυτιλίας.

Για πρώτη φορά θα υπάρξει καρνάγιο με κύρια αποστολή και στόχο την εκπαίδευση, με σκοπό την αναβίωση της ελληνικής ξυλοναυπηγικής τέχνης. Μια τέχνη που έχει αρχίσει να «σβήνει» τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες εκπαιδευτικές δράσεις θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του «ΟΔΥΣΣΕΑ», ενώ ο χώρος θα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα και της ψυχαγωγίας με καταστήματα εστίασης, εκθεσιακούς χώρους και ενυδρείο.