Η στήριξη των καταναλωτών, η καταπολέμηση της ακρίβειας, ο εξορθολογισμός των τιμών στο βρεφικό γάλα και η αναβάθμιση της πλατφόρμας e-katanalotisείναι ο στόχος των μέτρων που λαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης και τα οποία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και αναμένεται να ψηφιστεί το αργότερο έως σήμερα.

Τα θετικά αποτελέσματα των μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν έως το τέλος του 2024, αναμένεται να φανούν τον Μάρτιο. «Αποδεικνύεται ότι η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά και για αυτόν το λόγο συνεχίζουμε με νέα μέτρα έτσι ώστε να διορθώσουμε χρόνιες παθογένειες, οι οποίες κυριαρχούν στην ελληνική αγορά και στο ελληνικό εμπόριο», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Οπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός, από τις 10/1/2024 δεν επιτρέπεται για τρεις μήνες οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής.Επίσης, προβλέπεται η μείωση των αρχικών τιμών των προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται πριν από εκπτώσεις, προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Η μείωση αυτή θα ισούται τουλάχιστον με το 30% του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το 2023, επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικάπωλούν τα προϊόντα αυτά σε «καθαρές τιμές», χωρίς δηλαδή να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν αθροιστικά το 3% επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Για το βρεφικό γάλα προβλέπεται ότι από την 1η Μαρτίου οι εταιρείες θα επανακαθορίσουν τις τιμές πώλησης ώστε να έχουν μικτό κέρδος που δεν θα είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος τους στην οικεία κατηγορία προϊόντων προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών. Το λειτουργικό κόστος των εταιρειών θα υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρμας e- katanalotis, έτσι ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη των κρατικών πρωτοβουλιών για την αύξηση του ανταγωνισμού σε αγαθά που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών.

Εντατικοί έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει εντατικούς ελέγχους και μεγάλα πρόστιμα για τους παραβάτες. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η ΔΙΜΕΑ που δύνανται να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή διευκολύνει τον έλεγχο.

Επίσης θα έχουν πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος ή να παραγγέλλουν ελέγχους που θα διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές. Θα διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία που προκύπτουν κατά τονέλεγχο για όσο χρόνο και στο βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωσή του και θα αναζητούν πληροφορίες από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται. Η παροχή αυτών των πληροφοριών θα είναι υποχρεωτική. Τα πρόστιμα, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μπορούν διαζευκτικά ή σωρευτικά να είναι τα εξής:

•Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από τους ελεγκτές.

•Πρόστιμο από 5.000 έως 2.000.000 ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται.

•Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχομένου πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ εάν αυτός αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρχές ή εάν παρεμποδίσει την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.