Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Βαρύ πρόστιμο στον Πάνο Γερμανό για τα MULTIRAMA

48

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 330.000 ευρώ στον Πάνο Γερμανό αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας MULTIRAMA ΑΕΒΕ και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπονταν για μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία MULTIRAMA ΑΕΒΕ.

Επιπλέον αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία MULTIRAMA ΑΕΒΕ, διότι δεν δημοσιοποίησε την προνομιακή πληροφορία που αφορά την κάλυψη από τον Πάνο Γερμανό, της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας.