Επίσκεψη της υφυπουργού Υγείας Ζ. Ράπτη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

13
Ç íÝá õöõðïõñãüò Õãåßáò, ç ÆùÞ ÑÜðôç ìåôÜ ôçí ôåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôïõò óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÔåôÜñôç 5 Áõãïýóôïõ 2020. Ïñêßóôçêáí óÞìåñá ïé íÝïé õðïõñãïß êáé õöõðïõñãïß, ùò áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ï Èåüäùñïò ÓêõëáêÜêçò, ùò áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí, ï Íéêüëáïò ÐáðáèáíÜóçò, ùò õöõðïõñãüò Õãåßáò, ç ÆùÞ ÑÜðôç êáé ùò õöõðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò ï Íéêüëáïò ÔáãáñÜò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Το θέμα της ορθής και λειτουργικής διασύνδεσης των πανεπιστημιακών κλινικών με τις δομές ψυχικής υγείας της χώρας, συζήτησε με την διοίκηση του Αιγινήτειου Νοσοκομείου η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη.

Κατά την επίσκεψή της στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, η κ. Ράπτη, συναντήθηκε με τον Γεράσιμο Σιάσο, αναπληρωτή καθηγητή Καρδιολογίας, Πρόεδρο του Αιγινήτειου και αναπληρωτή Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και με τον Χαράλαμπο Παπαγεωργίου Καθηγητή – Διευθυντή της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του νοσοκομείου. Παράλληλα συναντήθηκε και με καθηγητές ψυχιάτρους Διευθυντές Κλινικών, ψυχολόγους και νοσηλευτές οι οποίοι εξέθεσαν στην υφυπουργό πολλά από τα ζητήματα λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η υφυπουργός Υγείας χαρακτήρισε το Αιγινήτειο ως την ναυαρχίδα των ψυχιατρικών νοσοκομείων της χώρας με ευρύτατα γνωστό και ιδιαιτέρως σημαντικό επιστημονικό έργο και συμφώνησε να υπάρξει στενή συνεργασία με την διοίκηση του Αιγινήτειου για:

• τον σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του γενικού πληθυσμού καθώς και

• τον σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων απεξάρτησης από τις διατροφικές διαταραχές και το αλκοόλ.

Η υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε τέλος ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τη νομική κατοχύρωση και τη λειτουργία μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στη ψύχωση. Οι μονάδες αυτές διαγιγνώσκουν έγκαιρα την συγκεκριμένη ασθένεια σε νέους και εφήβους και προλαμβάνουν την δυσμενή εξέλιξή της.

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr