Τις επόμενες ημέρες θα οριστούν οι πολίτες που θα αναλάβουν αμισθί το καθήκον να στελεχώσουν τις εφορευτικές επιτροπές την Κυριακή των εκλογών

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών αλλά και οι αναπληρωτές τους προκύπτουν ύστερα από κλήρωση και είναι υποχρεωμένα να παρουσιαστούν στο εκλογικό κέντρο για να εκτελέσουν το καθήκον τους. 

Υποχρεωτική η προσέλευση των μελών της εφορευτικής επιτροπής

Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ως πρόεδρο, τον γραμματέα, καθώς και τέσσερα μέλη, που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά. Η άσκηση των καθηκόντων ενός πολίτη ως μέλος εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική και η μη προσέλευση του αποτελεί αδίκημα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του στο εκλογικό τμήμα. 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής επικαλεστεί κώλυμα, όπως π.χ. ασθένεια ή εγκυμοσύνη, που δεν επιτρέπει την παρουσία του, οφείλει να είναι σε θέση να το αποδείξει (π.χ. με ιατρική γνωμάτευση), ενώ θα πρέπει να γνωρίζει πως η παρουσία του ή μη στην επιτροπή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστικού αντιπροσώπου. 

Η ενημέρωση του δικαστικού αντιπροσώπου για τυχόν κωλύματα θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, κυρίως για πρακτικούς λόγους  που αφορούν την αντικατάσταση του μέλους, την ανάθεση αρμοδιοτήτων στα υπόλοιπα μέλη κ.λπ. Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. 

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος λαμβάνει τα στοιχεία των κληρωθέντων μελών της εφορευτικής επιτροπής του τμήματός του από τον οικείο έφορο και έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από ψηφοφόρο-μέλος της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν επικαλείται τυχόν κώλυμα, να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα, εφόσον προσέλθει να ψηφίσει. 

Ποιοι εξαιρούνται από την κλήρωση της εφορευτικής επιτροπής

Οι οριζόμενοι ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

Από την κλήρωση για μέλη της εφορευτικής επιτροπής εξαιρούνται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων. Επίσης όσοι με αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Επιπλέον, εξαιρούνται οι δικηγόροι που έχουν οριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι σε εκλογικό τμήμα. 

Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και γι' αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία. 

Τα καθήκοντα των μελών των εφορευτικών επιτροπών 

Στα καθήκοντα των μελών της εφορευτικής επιτροπής περιλαμβάνεται η διεύθυνση των εκλογών και η τήρηση των εξής βιβλίων: 

-βιβλίο πρακτικών,

-πρωτόκολλο ψηφοφορίας, 

-βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.

Ποιες πράξεις και παραλείψεις μελών της εφορευτικής επιτροπής αποτελούν αδικήματα 

Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρούνται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών: 

-Αν εν γνώσει τους δεχτούν να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα πρόσωπο που ή δεν είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, ή ψευδώς εμφανίζεται αντ’ άλλου που είναι γραμμένο σε αυτούς, ή άσκησε ήδη αυτό το δικαίωμα. 

-Αν εν γνώσει τους αποκλείσουν κάποιον από τους γραμμένους στον εκλογικό κατάλογο εκλογείς να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. 

-Αν αδικαιολόγητα περιορίσουν οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας ή τη διακόψουν ή την αναβάλουν. 

-Αν αδικαιολόγητα μεταβάλουν τον τόπο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που νόμιμα έχει οριστεί. 

-Αν αδικαιολόγητα διώξουν από τον τόπο της ψηφοφορίας υποψήφιο ή αντιπρόσωπο ή αναπληρωτή του ή δεν αναγνωρίσουν αυτούς που έχουν διοριστεί νόμιμα αντιπρόσωποι, ή αναπληρωτές υποψηφίου.