Χρήστος Σταϊκούρας: Μείωση φόρων-Η αξιοπιστία ως πρόταγμα της οικονομικής πολιτικής

by MANIFESTO

Η Νέα Δημοκρατία είχε προεκλογικά δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει μία συνετή και υπεύθυνη δημοσιονο­μική πολιτική, στοχεύοντας στη μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη στήριξη των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Σήμερα, παρά τις πρωτόγνωρα δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, ο απολογισμός της Κυβέρνησης, και σε αυτό το πεδίο, είναι ιδι­αίτερα θετικός.

Το οικονομι­κό επιτελείο, με αξιοση­μείωτη προ­σήλωση και συνέπεια στις δεσμεύσεις του, πέτυχε σημαντικούς στόχους, μει­ώνοντας φο­ρολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Κατάφερε, ακόμα και μέσα στη δίνη μιας πρωτοφανούς για τα παγκόσμια δεδομένα κρίσης, όχι απλώς να κρατήσει όρθια την κοινωνία και την οικονομία, αλλά και να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για

μία δυναμική επανεκκίνηση και ισχυρή ανά­καμψη της οικονομίας μας την επαύριον της πανδημίας.

Ενδεικτικά, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε:

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕ­ΣΤΩΝ. Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά, κατά 22%. Ενώ, με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας και την επικαιροποίηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, διευκολύ­νεται η δημιουργία πρόσθετου δημοσιονο­μικού χώρου για την περαιτέρω μείωση της φορολογίας ακινήτων, ιδιαίτερα χαμηλής και μεσαίας αξίας.

Απαλλάξαμε από τον ΕΝΦΙΑ την κύρια κα­τοικία σε μικρά ακριτικά νησιά.

Μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συ­ντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9%, με ταυτόχρονη αύξηση του αφορο­λογήτου ορίου για κάθε παιδί.

Δημιουργήσαμε νέα προοδευτική φορολογι­κή κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα, με μείωση κατά μία μονάδα σε όλους τους ανώτερους φορολογικούς συντελεστές.

Μειώσαμε τον φορολογικό συντελεστή κερδών επιχειρήσεων από το 28% στο 22%.

Μειώσαμε τον φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα από το 10% στο 5%.

Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρημα­τική δραστηριότητα, από το 100% στο 55%.

Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων από το 100% στο 80%, και ειδικά για φέτος στο 70%.

Αναστείλαμε, για το 2021 και 2022, την ει­σφορά αλληλεγγύης με ωφελούμενους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους εισοδηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Καθιερώσαμε χαμηλό φορολογικό συντελε­στή 10% για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

Καταργήσαμε την εισφορά 0,6% για εται­ρείες factoring και leasing.

Καθιερώσαμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο 6% σε κατηγορίες εμβολίων φαρμάκων και διαγνωστικών σκευασμάτων που αφορούν ασθενείς με δυσίατα νοσήματα και πάσχοντες από καρκίνο.

Μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ στο 13% για τα βρεφικά είδη, τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα.

Μειώσαμε, για αρκετούς μήνες, τον ΦΠΑ στις μεταφορές, σε καφέ και ποτά, στα εισι­τήρια κινηματογράφου και στο τουριστικό πακέτο.

Θέσαμε τα είδη που προορίζονται για την

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 6%. Επιπλέον:

Μειώσαμε, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Β. ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ.

Μειώσαμε, κατά 50%, τον φορολογικό συντε­λεστή του πρώτου κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.

Μεταρρυθμίσαμε το φορολογικό πλαίσιο των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών από εργαζόμενους (stock options).

Θεσπίσαμε έκπτωση δαπανών των επιχει­ρήσεων για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εξορθολογήσαμε το πλαίσιο υπολογισμού των δαπανών που πρέπει να πραγματοποι­ούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Θεσπίσαμε έκπτωση φόρου 40% για δα­πάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική ανα­βάθμιση κηρίων.

Αναστείλαμε τον φόρο υπεραξίας μεταβί­βασης ακινήτων για μία τριετία.

Θεσπίσαμε ρυθμίσεις για τους τόκους ομολογιών, τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περί- ουσία, των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ.

Θεσπίσαμε προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων.

Χορηγήσαμε προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθήσαμε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις δωρεές, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς.

Απαλλάξαμε τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Διαμορφώσαμε ένα ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα (Non-Dom), τα οποία πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Επεκτείναμε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην πατρίδα μας.

Δώσαμε κίνητρα, μέσα από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για την επιστροφή στη χώρα Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης.

Θεσπίσαμε κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family offices).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ/ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΟΛΛΑ.

Μεταρρυθμίσαμε αρκετά επί του πραγματικού πεδίου, υπέρ των πολλών.

Αποδείξαμε, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ότι σχεδιάζουμε και πράττουμε.

Οι εξ αποστάσεως φλυαρίες δεν είναι η επιλογή μας.

Η στόχευσή μας πλέον εκτείνεται στην επόμενη ημέρα, και στην ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, που βρίσκεται ήδη επί θύραις.

Οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, με στόχο την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Και θα το πρήξουμε, με τόλμη και αποφασιστικότητα, όπως άλλωστε το πράξαμε κατά τα δύο χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.


Το άρθρο του υπουργού Οικονομικών δημοσιεύεται στην εφ. Τα Νέα

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα