Αυξάνονται κατά 350 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023, ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, με διάταξη τροπολογίας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι η έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση των πληρωμών που αφορούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, λόγω της λήξης της προγραμματικής περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2023.  

Αναφέρεται επίσης ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων και παράλληλα, αποτρέπεται η σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ χωρίς την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα είναι εφικτή η κάλυψη δαπανών των έργων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με ενωσιακούς πόρους κατά το επόμενο οικονομικό έτος.