Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Χωροταξική αναδιάταξη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης και ίδρυση δικαστικών σταθμών τηλεματικής».

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρείται ο εξορθολογισμός της οργάνωσης των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, υπό το πρίσμα μιας προσέγγισης, που αναγνωρίζει την ανάγκη σύνδεσης της πολιτικής για την χωροταξία των δικαστηρίων με τις λοιπές δημόσιες τομεακές πολιτικές για τη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις:

-Προκρίνεται η σταδιακή αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της Διοικητικής Δικαιοσύνης με βάση τα νέα οικονομικά, δημογραφικά και χωροταξικά δεδομένα της χώρας αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδίως, μέσω του νέου θεσμού των «δικαστικών σταθμών τηλεματικής».

-Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των δικαστικών σταθμών τηλεματικής καθώς και για τη διενέργεια της τηλεματικής συνεδρίασης στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.-Προβλέπεται ότι μετά την επιτυχή δοκιμασία, για δύο πλήρη δικαστικά έτη, των δικαστικών σταθμών τηλεματικής σε όλες τις μεταβατικές έδρες των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αυτές μετατρέπονται σε δικαστικούς σταθμούς τηλεματικής, από το δικαστικό έτος 2026-2027.

-Ορίζεται ότι οι δράσεις που απαιτούνται για την ίδρυση, την οργάνωση και λειτουργία των δικαστικών σταθμών τηλεματικής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων υλοποιούνται με βάση οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα που προσαρτώνται ως Παράρτημα στο νόμο, ενώ συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του εν λόγω χάρτη.

-Εναρμονίζεται η τοπική αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση των ΟΤΑ.

-Επεκτείνεται χωρικά η κατά τόπον αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς με σκοπό να αποφορτιστεί το υπερμέγεθες Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

-Ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των Διοικητικών Δικαστηρίων στη βάση κατά το δυνατόν ενιαίων κριτηρίων, που να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και δη όσους ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι οι διαφορές του ΕΦΚΑ θα επιλύονται από το διοικητικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.