Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με διατάξεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, ενώ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα προσωπικού και λειτουργίας του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ζητήματα γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: “Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών” και θα βρίσκεται για σχόλια στην διαδικτυακή πύλη της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Για την καινοτομία στο Δημόσιο εισάγονται ρυθμίσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς ώστε να σχεδιάσουν πρωτότυπα έργα και να αναπτύξουν καινοτομίες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ευνοϊκές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τους φορείς να καινοτομούν, δημιουργούνται τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς την καινοτομία, διασφαλίζονται οι απαραίτητες για την καινοτομία υποδομές και ευέλικτα προγράμματα, ενώ προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων ιδεών με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων.

Ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα θα λειτουργήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία (ΕΣΔΚ), υπό τον συντονισμό και τη καθοδήγηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Θεσπίζονται τα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα για την ανάδειξη και επιβράβευση των φορέων που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία καινοτομιών. Δημόσιοι υπάλληλοι, μεμονωμένα ή σε ομάδες, με καινοτόμες ιδέες θα συμμετέχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας που θεσπίζεται για την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτότυπες λύσεις και στη συνέχεια σε καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η επιβολή από τους δήμους ποινής σφράγισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία πραγματοποιούν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου καθ’ υποτροπήν. Ειδικότερα, αν μετά την αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου ή σφράγιση από μία έως πέντε ημέρες.

Για πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διεξάγονται σε δύο στάδια, όπως αυτός που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, δίνεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου να μετέχουν στις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου προς κάλυψη θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση-προκήρυξη του πρώτου σταδίου, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εφόσον κατέχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση ανά γνωστικό αντικείμενο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου.

Αλλαγές στην βαθμολογική βάση του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για 822 θέσεις Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προτείνεται σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη από την προκήρυξη βαθμολογία βάσης, για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μειώνεται στις 40 μονάδες σε κάθε επιμέρους μάθημα και στις 50 μονάδες στη συνολική βαθμολογία.

Αντιμετωπίζεται, εξάλλου, το ζήτημα της παράλληλης ισχύος διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων περί της αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων οι οποίοι θα βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής.