Τα 1,176 δις ευρώ που μπήκαν στα ταμεία του Δημοσίου από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τον Μάρτιο και οι συμπιεσμένες δαπάνες κατά 1 δις ευρώ είχαν σαν αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα 1,46 δις ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υψηλότερο του στόχου που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών (960 εκατ. ευρώ), αλλά χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 (960 εκατ. ευρώ).
Πιο αναλυτικά όπως ανακοίνωσε το υπουργείο τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο τρίμηνο ανήλθαν σε 12,965 δις ευρώ, αυξημένα κατά 1,403 δις ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές φόρων εσόδων ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,171 δις ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχτηκε ποσό 1.176 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 426 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (305 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 ανήλθαν στα 12,754 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,010 δις ευρώ έναντι του στόχου. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στον κωδικό «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1.094 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 751 εκατ. ευρώ, καθώς και των πρόσθετων αποδοχών κατά 328 εκατ. ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018).
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 545 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 120 εκατ. ευρώ.