Πώς θα “τρέξει” η 7μηνη παράταση των εισφορών για τους πληττόμενους εργοδότες

by Manifesto

Παρατείνεται για επτά με οχτώ μήνες η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών για το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 αντίστοιχα, όπως ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ κατ΄εφαρμογή πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (20/3/2020) για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τον κορονοϊό.

Οι εισφορές Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου, ειδάλλως από την 1η Οκτωβρίου καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αντιστοίχως οι εισφορές του Μαρτίου 2020 θα πρέπει να καταβληθούν ως 31 Οκτωβρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση από την 1η Νοεμβρίου θα θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες. Από τη στιγμή που καταστούν ληξιπρόθεσμες θα επιβαρυνθούν με όλους τους προβλεπόμενους τόκους και προσαυξήσεις.

Παράλληλα, οι εργοδότες οι οποίοι θα επιλέξουν την παράταση πληρωμής των εισφορών του προαναφερθέντος διμήνου, θα πρέπει να υποβάλλουν κανονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον e-EΦΚΑ. Θα υπάρξει, μάλιστα, σχετικός έλεγχος μετά τις 10 Ιουνίου.

Τι προβλέπει αναλυτικά η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως οι εισφορές που τελούν υπό παράταση είναι εκείνες που αφορούν στους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Μάλιστα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (αλλά και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών)  δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Στις διατάξεις  της  κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες οι οποίες:

– απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

– έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

Ορίζεται επίσης, ως  προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, πως για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, μπορούν  να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνών Φεβρουαρίου 2020 και Μαρτίου  2020, ισχύουν τα ακόλουθα :

· Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

· Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

· Οι περιλαμβανόμενες στις παραπάνω Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45  ημερολογιακών ημερών.

Σημειώνεται πως ως  “κύρια δραστηριότητα” ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ.

Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Εξάλλου “δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018″, ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020”.

Απαιτητές οι εισφορές Φεβρουαρίου –Μαρτίου από Οκτώβριο –Νοέμβριο αντίστοιχα

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται “ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραπάνω περίπτωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές χρονικών περιόδων Φεβρουαρίου 2020 και Μαρτίου β2020, καθίστανται ληξιπρόθεσμες από 01/10/2020 και από 01/11/2020 αντίστοιχα.

Για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Α.Π.Δ. των παραπάνω  χρονικών περιόδων θα διενεργηθεί αυτόματος Κεντρικός Έλεγχος (Ε.Δ.Κ.), μετά τις 10/06/2020.

Διατηρείται η δυνατότητα Έλεγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.) από τις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που εκδοθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε/Α.), θα πρέπει να ακυρωθεί μέσω της έκδοσης Απόφασης Ακύρωσης Μείωσης (ΑΚΜ), εφόσον περιέχει μόνο τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

Εάν η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε./ Α), περιέχει χρονικές περιόδους έως τον 01/2020 καθώς και από τον 04/2020 και εντεύθεν, θα πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2020 και Μαρτίου 2020, ώστε να παραμείνει ισχυρή για το υπόλοιπο ποσό.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τις μετέπειτα εκδοθείσες Πράξεις Επιβολής Εισφορών.

Επιπρόσθετα, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές καταστούν ληξιπρόθεσμες κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν, κατ΄εξαίρεση χειρόγραφες Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), στις οποίες για τον μεν Φεβρουάριο 2020 θα τίθεται ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών, 1/10/2020, για το δε Μάρτιο του 2020 θα τίθεται ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών, η 01/11/2020.

Σε ποια περίπτωση δεν ισχύει η παράταση

Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις: που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι, τίθενται:

– σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που  μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή

– εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,

Συνέπεια των παραπάνω  είναι η παράταση καταβολής να παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: capital.gr

 

Σχετικα Αρθρα