Δύο αλλαγές με ό,τι ισχύει σήμερα, που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων των φοιτητών και την ίδρυση Κέντρων Υποστήριξης στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εξετάσεις των φοιτητών θα μπορούν να γίνονται με διάφορες μεθόδους, βάσει των προβλεπόμενων στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών.

Συνεπώς, η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης ή ακόμα και γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Προϋπόθεση σε όλες τις περιπτώσεις είναι να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Εάν στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται ως δυνατές περισσότερες από μία μέθοδοι αξιολόγησης, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεωρεί ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών.

Διάταξη για περίπτωση «στοχοποίησης» φοιτητών

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν περιπτώσεις «στοχοποίησης» φοιτητών, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, θεσπίστηκε διάταξη που προβλέπει, ότι εάν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές στο ίδιο μάθημα, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Τμήματος να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, στην οποία δεν συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος.

Εάν ο πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής και εάν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

Εφόσον δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός εξήντα ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο ελέγχει τον Πρύτανη για τη μη υλοποίηση του αιτήματος.

Επισημαίνεται, ότι η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Κέντρα Υποστήριξης στα ΑΕΙ

Σε κάθε ΑΕΙ ιδρύεται Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης “με αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών”, επισημαίνουν οι πηγές του υπουργείου.

Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη που εδρεύει το ΑΕΙ και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις, όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΕΙ, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του ΑΕΙ ή μόνιμο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού. Η μισθοδοσία Κέντρου βαρύνει ίδιους πόρους του ΑΕΙ.

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Σε κάθε ΑΕΙ ιδρύεται Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, “με αποστολή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”.