Στο ποσό των 94,23 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι το 2018 έναντι 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά 18,9%. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 17,29 εκατ. ευρώ έναντι 12,45 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,24 εκατ. ευρώ έναντι 9,89 εκατ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 10,12 εκατ. ευρώ έναντι 7,34 εκατ. ευρώ το 2017.

Οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 36,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων, παρουσιάζοντας αύξηση 41,7%.

Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την αξιοποίηση της δυναμικής του ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας, καθώς και από πωλήσεις παγωτού στη Μ. Βρετανία.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, η Κρι Κρι έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού.

Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στη χρήση 2018, οι παραγωγικές επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 8 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,150 ευρώ ανά μετοχή (2017: 0,115 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.