Τη διασφάλιση της εφαρμογής όλων των νομοθετικά προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων κατά την προβολή σχετικών ζητημάτων στα ΜΜΕ, με αφορμή την υπόθεση διερεύνησης καταγγελιών για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κιβωτός του Κόσμου» ζήτησε με επείγουσα επιστολή προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια αρχή για θέματα παιδικής προστασίας.

Ο Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Σταμάτης, καλεί το ΕΣΡ να παρέμβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και να διασφαλίσει την προστασία των ανηλίκων που διαμένουν στη δομή, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και την προστασία από την εκτεταμένη προβολή του θέματος όλων των ανηλίκων που εκτίθενται στην προβολή σχετικών ειδήσεων, πληροφοριών, ενημερώσεων και αναλύσεων στα ΜΜΕ αναφορικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Και αυτό διότι παρατηρείται το φαινόμενο συνεργεία μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδίως τηλεοπτικών μέσων, να συνωστίζονται έξω από τα παραρτήματα της Εταιρείας, εντός των οποίων διαμένουν ανήλικοιέ

Η επιστολή του υπουργείου Εργασίας

«Κατά τις τελευταίες ημέρες, η προβολή της υπόθεσης διερεύνησης συγκεκριμένων καταγγελιών, που αφορούν συμπεριφορές προς τους φιλοξενούμενους των δομών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση, με αποτέλεσμα, συνεργεία μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδίως τηλεοπτικών μέσων, να συνωστίζονται έξω από τα παραρτήματα της Εταιρείας, εντός των οποίων διαμένουν ανήλικοι.

Η υπηρεσία μας, αρμόδια για θέματα παιδικής προστασίας βάσει του π.δ. 134/2017 (Α 168), προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία από την εκτεταμένη προβολή του θέματος όλων των ανηλίκων που εκτίθενται στην προβολή σχετικών ειδήσεων, πληροφοριών, ενημερώσεων και αναλύσεων και έχοντας υπόψη:

(α). τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 και ειδικότερα το άρθρο 39 (του άρθρου 1): « Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται μέσα σε περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του παιδιού»,

(β). τον ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» και ειδικότερα το άρθρο 9 – Προστασία των ανηλίκων (άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ)2010/13) και

(γ). το π.δ. 77/2003 « Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών» και ειδικότερα το άρθρο 10- Προστασία Ανηλίκων, Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 637b510deb32ff008d7a0dbc στις 21/11/22 12:29 1 καλεί την ανεξάρτητη αρχή να παρέμβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να διασφαλίσει όλα όσα προβλέπονται στα ανωτέρω νομοθετικά κείμενα, με γνώμονα πάντα τη προστασία των ανηλίκων.»