Στα 144,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Μυτιληναίου το 2018 έναντι 145,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή, μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε 1,009 ευρώ έναντι 1,020 ευρώ το 2017 και το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,36 ευρώ έναντι 0,32 το προηγούμενο έτος. Παράλληλα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 177,7 εκατ. ευρώ, και ανέρχεται στα 390,4 εκατ. ευρώ από 568,1 εκατ. ευρώ την 31/12/2017, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 290 εκατ. ευρώ έναντι 298,9 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Και ο κύκλος εργασιών παρέμεινε αμετάβλητος στα 1.526,5 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε πως «το 2018, η εταιρεία κατάφερε να επαναλάβει οικονομικές επιδόσεις αντίστοιχες με το 2017, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά μεγέθη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού. Εξίσου σημαντική εξέλιξη, πέραν της υψηλής κερδοφορίας, ήταν ότι το 2018 καταγράφηκαν ισχυρές ταμειακές ροές, που είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε το 2019 να αποτελέσει εκ νέου για τη Μυτιληναίος ένα έτος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «για σκοπούς ορθής σύγκρισης, τα αποτελέσματα του 2017 και 2018 αποτυπώνονται προσαρμοσμένα ως προς τα παρακάτω μεγέθη: Τα αποτελέσματα 2017 σε ενοποιημένη βάση, είχαν ενισχυθεί κατά 24,5 εκατ. ευρώ από το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του RTB BOR, που δεν αφορούσε σε κάποιον από τους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον, επιβαρύνθηκε κατά 17,4 εκατ. ευρώ λόγω της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιον της Ελλάδος, που αφορούσε στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007 – 2008. Συνολικά τα αποτελέσματα του 2017 είχαν ωφεληθεί κατά 7,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA και 8,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Για το 2018, η εταιρεία επιβαρύνθηκε με ποσό 6,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA και 3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που αφορούσαν σε απαίτηση της ΔΕΠΑ για χρεώσεις από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής από τη προμηθεύτρια BOTAS για τα έτη 2012 και 2013.