Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε κατά τη χρήση 2018 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018 διαμορφώθηκε σε € 1.857,3 εκατ. έναντι € 1.865,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,5%.

Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να εμφανίζουν αύξηση 21,2% στον κύκλο εργασιών, ακολουθούμενα από το Περιβάλλον με αύξηση 12,8% στον κύκλο εργασιών και τις Παραχωρήσεις με
αύξηση 7,9% στον κύκλο εργασιών, αντισταθμιζόμενοι από μείωση 3,1% στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής. Ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε έσοδα οριακά αυξημένα κατά 0,5%, σε σύγκριση με το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε € 142,9 εκατ. έναντι € 204,6 εκατ. το 2017.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη € 41,6 εκατ. έναντι κερδών € 101,6 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 25,8 εκατ. έναντι κερδών € 39,7 εκατ. το 2017. Μετά από φόρους ο
Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 95,6 εκατ. έναντι ζημιών € 9,6 εκατ. το 2017.

Όπως ανακοινώθηκε, τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2018 του Ομίλου επηρεάστηκαν από τα ακόλουθα:
· Στην Κατασκευή: Κόστος αποχώρησης € 18,9 εκατ. από το έργο ISF στο κράτος του Κατάρ και ζημιές ύψους € 79 εκατ. οι οποίες αφορούν σε ανάληψη υποχρεώσεων εταίρου κοινοπραξίας και αναθεώρηση κερδοφορίας έργων στη
Ρουμανία (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)
· Στις Παραχωρήσεις: € 10 εκατ. λόγω πρόβλεψης επί απαίτησης για παρακρατημένους φόρους (συμπερίληψη ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018), αρνητική επίδραση € 4,6 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτου και αρνητική
επίδραση € 31,4 εκατ. από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Μορέας)
· Στο Περιβάλλον: Κέρδη € 5,8 εκατ. από αποζημιώσεις πληρωτέες από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών και κέρδη € 4,2 εκατ. από αντιστροφή πρόβλεψης (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα
αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)
· Στην Ανάπτυξη Ακινήτων: Κέρδη € 2,8 εκατ. λόγω αντιστροφής παλαιότερης απομείωσης αξίας εμπορικού ακινήτου και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:
«Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και 9 μήνες για την ανασύσταση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την επιστροφή στην κερδοφορία, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Οι ισχυρές επιδόσεις σε
Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Αιολικά αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση και επέκταση σε αυτές τις δραστηριότητες ενέχει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο στο μέλλον. Η εστίαση της Διοίκησης στην
Κατασκευή παράγει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως διαφαίνεται από τη σταθεροποίηση των ζημιών στην ΑΚΤΩΡ στα επίπεδα του εννεαμήνου 2018. Η λειτουργική απόδοση βελτιώνεται κι
έχουμε θέσει τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και φυσικά να επιστρέψει στην κερδοφορία. Αναμένουμε πως η συνολική επίδοση του Ομίλου θα βελτιωθεί περαιτέρω
μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε € 584,1 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.