Δύο επιδοτούμενα προγράμματα για 8.250 εργαζόμενους από την ΕΣΕΕ

78

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης υλοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου κι Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνολικά οι ωφελούμενοι είναι 8.250 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα κυρίως ψηφιακής εξειδίκευσης. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων λήγουν εντός Οκτωβρίου.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 7.000 εργαζομένων για την ψηφιακή εξειδίκευση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας:

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας».

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 7.000 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Βασικό επίπεδο)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Προχωρημένο επίπεδο)
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου/e-commerce (Βασικό επίπεδο)
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου/e-commerce (Προχωρημένο επίπεδο)
 • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει:

 1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ).
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου.

Για υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε  https://089.esee.gr/p/m/aitisi/elGR.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε  https://089.esee.gr/news/m/2/elGR.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 1.250 εργαζομένων σε ειδικότητες του κλάδου Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics:

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί και την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, ο οποίος αποτελεί έναν από τους εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

 • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορών/διαλογέας
 • Χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Γραμματέας διοίκησης
 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης – γραφείου

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ).
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε https://024.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε https://024.esee.gr/news/m/2/el-GR

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr