H Τράπεζα Πειραιώς έχει πλέον περάσει στην επόμενη ημέρα, βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία είναι έτοιμη να δώσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες, τους μετόχους της και την οικονομία γενικότερα, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο της περιόδου 2022-2025 σε δημοσιογράφους

Μετά από πέντε χρόνια εντατικών προσπαθειών και στρατηγικής η τράπεζα έχει αφήσει πίσω την μεγάλη πρόκληση των «κόκκινων» δανείων και διαθέτει ισχυρά και ποιοτικά κεφάλια είπε ο κ. Μεγάλου, ανακοινώνοντας ότι το 2025 το 35% των κερδών θα διανεμηθεί σε μέρισμα στους μετόχους. Το 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν το 60%, περίπου, του συνόλου των δανείων, το 2021 υποχώρησε στο 13%, το 2022 θα φθάσει το 9% και το 2025% στο 3%, γεγονός που μας κάνει περήφανους, είπε ο κ. Μεγάλου.

Σους κεντρικούς στόχους το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει την εκταμίευση νέων δανείων ύψους, περίπου, 27 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με έμφαση σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, τον διπλασιασμό της κερδοφορίας προ προβλέψεων, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025, την έμφαση στη διαχείριση κεφαλαίων και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) από το τρέχον έτος.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται:

-Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου 27 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά την περίοδο 2022-2025. Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

– Ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025, μέσω οργανικής ανάπτυξης και νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών στο asset management και τη διαχείριση ακινήτων.

-Επίτευξη βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με μείωση του κόστους κατά περίπου 25% την περίοδο 2022-2025

– Διπλασιασμός της κερδοφορίας προ προβλέψεων, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025, σε σύγκριση με 0,6 δισ. ευρώ το 2021, θέτοντας τη βάση για σταθερές και βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους.

– Πρωταγωνιστική θέση στο asset management, με στόχο τον διπλασιασμό των κεφαλαίων υπό διαχείριση ως το 2025, φτάνοντας περίπου τα 12 δισ. ευρώ

– Πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, με την τελική φάση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να οδηγεί σε δείκτη περίπου 3%, αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξορθολογισμό του οργανικού εξόδου προβλέψεων στις περίπου 40 μ.β. επί των δανείων

-Στήριξη στη δυναμική των κύριων δραστηριοτήτων μας και στην ηγετική παρουσία στην αγορά, για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από το οικονομικό περιβάλλον και την ψηφιοποίηση

– Κορυφαία θετική επίδραση στον τομέα του ESG, με αύξηση των βιώσιμων τραπεζικών δραστηριοτήτων περίπου στα 9 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025 (χρηματοδοτήσεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έκδοση τίτλων).

Σύμφωνα με το νέο business plan, oι χρηματοοικονομικές επιδιώξεις για το 2025 περιλαμβάνουν:

– Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 13% το 2021 σε περίπου 9% το 2022 και περίπου 3% το 2025.

Διατηρήσιμη απόδοση επί του μέσου όρου των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 6% το 2022 και περίπου 12% το 2025.

– Κεφαλαιακό επίπεδο περίπου στο 16% για το 2022, με απορρόφηση της επίπτωσης της τελευταίας φάσης εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, η οποία, στη συνέχεια, οδηγούμενη από την παραγωγή οργανικού κεφαλαίου, θα διαμορφωθεί υψηλότερα του 17% το 2025.

– Δυνητική διανομή μερίσματος από το 2024, συναρτήσει της απόδοσης και της πορείας των κεφαλαίων.

Ο κ. Μεγάλου έδωσε επίσης έμφαση στην κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech ΑΕ για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά, για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Η νέα πλατφόρμα BankTech, η οποία συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία, θα παρέχει υπηρεσίες Banking-as-a-Service, Buy-Now-Pay-Later, digital onboarding και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την Πειραιώς δυνητικά να συνεισφέρει πελάτες εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, η αξιοποίηση της προσφοράς των ως άνω προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα. Οι εν λόγω ευκαιρίες μείωσης κόστους και ενίσχυσης εσόδων δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο θα διατηρήσει αυστηρή πειθαρχία στον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους και θα αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της, στοχεύοντας σε αναλογία κόστους-εσόδων χαμηλότερα του 40% ως το τέλος του 2025.

Επιδίωξή της είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα μέχρι το 2025 με περαιτέρω μείωση των δαπανών στο επίπεδο των 0,7 δισ. ευρώ ενώ παράλληλα θα επενδύσει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν στοχευμένη δανειακή επέκταση περίπου 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025, φθάνοντας στα περίπου 35 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Ένας πρόσθετος τομέας στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση, είναι αυτός του Asset Management, στοχεύοντας σε περίπου 12 δισ. ευρώ συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025.

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) σε περίπου 6% για το 2022 και σταδιακά να φτάσει στο περίπου 12% το 2025.

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξιοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την ψηφιακή διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, όπως είπε ο κ. Μεγάλου, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), στις δραστηριότητές μας.

Η εν λόγω στρατηγική θα επιτρέψει να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύει να αυξήσει τη βιώσιμη τραπεζική της δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Τράπεζα στοχεύει να επικεντρωθεί στους πλέον υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανατολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Υιοθετώντας προσέγγιση απόδοσης προσαρμοσμένη για την ανάληψη κινδύνων, οι τομείς στόχευσης θα είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια, οι οποίοι αναμένεται να αντλήσουν σχεδόν το ήμισυ των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά την 4ετία 2022-2025.

Ένας νέος Επιχειρηματικός Πυλώνας συγκροτείται επίσης στον Όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει τους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και private banking, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 6 δισ. (Δεκέμβριος 2021), ώστε να αξιοποιηθεί η ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς asset management.

Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών του έως το 2025.

Ο Όμιλος φιλοδοξεί επίσης να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές.

Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά 1 δισ., ευρώ από 3,2 δισ. σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου 60 εκατ. ευρώ το 2025 από 34 εκατ. το 2021.