Νέες, πιο σύγχρονες και πιο εξειδικευμένες επιχειρησιακές επιτελικές δομές αποκτά από την ερχόμενη Δευτέρα η ΑΑΔΕ, θέτοντας σε εφαρμογή σχέδιο για πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της βάσει νέου οργανογράμματος.

Βασικός στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι η επίτευξη υψηλότερων ποσοστών φορολογικής συμμόρφωσης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μέσα από τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων με ενιαίους κανόνες, κυρίως σε φορολογουμένους μεγάλου και μεσαίου πλούτου και μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου.

Στο στόχαστρο των νέων ελεγκτικών δομών, που ήδη έχουν συσταθεί και στελεχωθεί και θα αρχίσουν να λειτουργούν από την ερχόμενη Δευτέρα, θα μπουν κυρίως τα φυσικά πρόσωπα που είτε έχουν ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ, είτε βαρύνονται με τεκμήρια διαβίωσης ύψους μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ, είτε έχουν δαπανήσει περισσότερα από 200.000 ευρώ για την απόκτηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, είτε έχουν στείλει στο εξωτερικό εμβάσματα συνολικού ποσού άνω των 100.000 ευρώ σε ένα τουλάχιστον από τα τελευταία οκτώ έτη. Επιπλέον, οι νέες υπηρεσίες θα δώσουν προτεραιότητα στη διενέργεια ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους, που τιμωρούνται όχι μόνο με διοικητικές, αλλά και με ποινικές κυρώσεις.

Οι νέες επιχειρησιακές δομές θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης και ιεράρχησης κινδύνου, καθώς επίσης και στην εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό τη στόχευση υποθέσεων. Επιπλέον, θα δώσουν οδηγίες προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια διασταυρωτικών επαληθεύσεων επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων και θα καθορίσουν ενιαία κριτήρια για την επιλογή των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου που θα πρέπει να ελέγχονται. Αποστολή τους εξάλλου θα είναι η ανίχνευση υφιστάμενων και μελλοντικών τάσεων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω του διαδικτύου ή του έντυπου Τύπου και η αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Η νέα διάρθρωση

Πιο αναλυτικά, από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου καταργείται η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ και στη θέση της συστήνονται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ).

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ). Στη ΓΔΦΛ θα υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ και ΕΛΚΕ), οι ΔΟΥ, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ).

Εντός των νέων Γενικών Διευθύνσεων συστάθηκαν και θα λειτουργούν τέσσερις νέες Διευθύνσεις:
– Δύο στη ΓΔΦ, η «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών» και η «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών» και
– Δύο στη ΓΔΦΛ, η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων» και η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών».

Προεξάρχει η ΔΙΕΣΕΛ

Η πιο σημαντική από όλες αυτές τις νέες δομές είναι η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙΕΣΕΛ), η οποία διαρθρώνεται, μεταξύ άλλων, από τα εξής Τμήματα:

Ι) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι εξής:

α) Η αναγνώριση των κινδύνων και η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΓΔΦΛ, πλην των ΥΕΔΔΕ, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.

γ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότησή τους βάσει νέων – συμπληρωματικών στοιχείων.

δ) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, υπουργείων ή/και τρίτων φορέων και με τη χρήση της διαδικασίας data-mining.

ε) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης και ιεράρχησης κινδύνου, μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό τη στόχευση υποθέσεων, καθώς και η δυνατότητα πρότασης ελεγκτικών επαληθεύσεων.

στ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

ζ) Ο καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή υποθέσεων ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (ΔΕΦΚ&Π) της ΓΔΦ.

η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΓΔΦΛ, πλην των ΥΕΔΔΕ.

ΙΙ) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού θα είναι ίδιες με του Τμήματος Α’,
κατά το μέρος που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

α) H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣ Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ, υπερβαίνει αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

β) H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

γ) Τα ποσά δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

δ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά.

ΙΙΙ) Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών: Βασικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού θα είναι:

α) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση και η αξιοποίηση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων.

β) Η ανίχνευση υφιστάμενων και μελλοντικών τάσεων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

γ) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και μητρώου offshore εταιρειών.

δ) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και των λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων.

ε) Η εποπτεία και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ).

 

Πηγή: naftemporiki.gr