fbpx

Βορίδης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε όργανα της Πολιτείας

by news

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην α) Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, β) Παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Ειδικότερα:

α. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η κάλυψη του νομοθετικού και θεσμικού κενού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  Επιδιώκεται:

Θωράκιση της διαδικασίας χάραξης αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.

-Διασφάλιση πρόσβασης στην πληροφορία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων με όρους διαφάνειας.

Αποτροπή φαινομένων «αιχμαλωσίας ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών» (policy and regulatory capture).

Πρόληψη φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και «περιστρεφόμενης πόρτας».

Αντιμετώπιση προκλήσεων άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη λήψη αποφάσεων και υψηλές δημόσιες δαπάνες.

-Θεσμοθέτηση μηχανισμού και διαδικασιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων.

Σκοπός του νόμου είναι η διασφάλιση ακεραιότητας και διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και πεδίο εφαρμογής η αλληλεπίδραση εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικά όργανα. Διευκρινίζεται ότι:

Ως δραστηριότητα επιρροής νοείται η κάθε είδους άμεση επικοινωνία με σκοπό επιρροής  διαδικασίας λήψης απόφασης θεσμικού οργάνου (εξαιρέσεις) και ως θεσμικά όργανα οι φορείς νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

Τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

-Απαγόρευση παρεμπόδισης δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής.

-Ενημέρωση Εποπτεύουσας Αρχής σε περίπτωση παραβίασης.

-Καταχώρηση επικοινωνίας με εκπροσώπους συμφερόντων.

-Απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας επιρροής κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για ένα χρόνο μετά την αποχώρησή τους για οποιοδήποτε λόγο.

Ανάμεσα στ’ άλλα προβλέπονται:

-Μητρώο: ηλεκτρονική τήρηση, υποχρεωτική εγγραφή, πρόσβαση στο κοινό, εποπτεία Μητρώου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

-Καταχώρηση στοιχείων σε Μητρώο: στοιχεία εκπροσώπων συμφερόντων, τομείς ενδιαφέροντος, είδος δραστηριοτήτων.

-Έκθεση: ετήσια υποχρέωση, είδος απόφασης, στοιχεία πελάτη/εργοδότη, τρόπος άσκησης δραστηριότητας.

-Κυρώσεις: εποπτεία και επιβολή από Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Στόχος είναι η  κατάργηση διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από το ισχύον Σύστημα Κινητικότητας και η θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήματος  που να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, την απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό, την έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται και την ύπαρξη πλήθους ειδικών διατάξεων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδιαφάνειας, καθώς και την αντιμετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών και αδικαιολόγητης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης.

Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εισαγωγή πολυάριθμων εξαιρέσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, συστάθηκε ομάδα εργασίας για  την καταγραφή των κατά παρέκκλιση διατάξεων, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διαδικασιών κινητικότητας του προσωπικού στο πλαίσιο πάσης φύσεως διατάξεων και η συσχέτισή τους με τον προγραμματισμό προσλήψεων.

Μετά την καταγραφή των διατάξεων αυτών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια μείωσης των παρεκκλίσεων, οι οποίες ναι μεν αντανακλούν στη συνθετότητα του συνόλου του Δημόσιου Τομέα, δεν παύουν όμως να διακυβεύουν τον κεντρικό σχεδιασμό- απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο για τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων. Επιπλέον, αρκετές από τις παρεκκλίσεις αυτές αφορούν σε πρόσκαιρες ανάγκες οι οποίες δεν εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, δεδομένου ότι η σχετική πλατφόρμα που υποστηρίζει την υλοποίηση των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις, και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποκτήσει εμπειρία και εξοικείωση, υποβαθμίζεται πλέον η ουσία του επιχειρήματος της «ταχείας στελέχωσης».

Σχετικα Αρθρα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της Δέχομαι Περισσότερα