Για την Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη

81

H ΠΕΤΑ ΑΕ
Η Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) Α.Ε. είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη.

Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και έκτοτε υποστηρίζει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού:
Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη
Στην εξασφάλιση και διεύρυνση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές αστικής ανάπτυξης
Στην υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων τους
Στην ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις
Στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
Όραμα της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι η χάραξη νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης με άξονα την γνώση, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.
Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι οι:
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE)
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.)
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ)
Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ

Ενδεικτικές δράσεις της εταιρείας:
Υποστήριξη των ΟΤΑ στην ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Υποστήριξη των ΟΤΑ στη χρηματοδότηση των έργων τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) και από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Η συνεργασία του Τ.Π. & Δανείων με την ΕΤΕπ εξασφάλισε τη δυνατότητα να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους στους ΟΤΑ συνολικού Π/Υ 200εκ.€. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., ως τεχνικός σύμβουλος του έργου και σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες φορείς. Έχει επιτύχει να εγκριθούν δανειακές συμβάσεις για τους ΟΤΑ, συνολικού ύψους άνω των 35.000.000 € για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων.
Υποστήριξη συστήματος «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» govHUB
Το σύστημα «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» (govHUB) αφορά στη διασύνδεση των Δήμων με δύο σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης:
Το Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Paravolo)
Το Μητρώο Φυσικών & Νομικών προσώπων
Το govHUB, επιτρέπει:
Την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στελεχών των Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν δεδομένα από άλλους φορείς μέσω του κόμβου govHUB στους Δήμους.
Την άμεση και ασφαλή πρόσβαση άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε δεδομένα που προσφέρονται μέσω του κόμβου govHUB από τους Δήμους
Διοργάνωση δυο Μαραθωνίων Καινοτόμων Εφαρμογών για την Αυτοδιοίκηση– Smartcity Hackathons
Τα Smartcity Hackathons αφορούν σε πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.
Τα Hackathon συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία καινοτομίας και την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα:
Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας
Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν δημότες και δήμους
Ανάπτυξη χαμηλού κόστους εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους και διάθεσή τους με σημαντικά οικονομικά οφέλη αφού επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας
Τεχνική Υποστήριξη των ΟΤΑ για την Τήρηση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR
Υποστήριξη των ΟΤΑ που διαχειρίζονται, τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων General Data Protection Regulation (GDPR)
Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαδικασία συμμόρφωσης σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει αποτελεσμάτων

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr